اما ابوحنیفه و خبر واحد:

در مورد دیدگاه امام ابوحنیفه پیرامون خبر واحد نص صریحی را سراغ نداریم اما شیخ محمد ابوزهره گفته است: «والحديث الـمشهور يفيد عند أبي حنيفة أصحابه العلم اليقين، ولكن دون العلم بالتواتر وهو قد يزاد به علی القرآن عندهم» [۴۲]. یعنی: «حدیث مشهور كه نوعی از خبر واحد به شمار می‌رود نزد امام ابوحنیفه و یارانش افادۀ علم یقینی و قطعی را می‌كند اما مرتبۀ این علم از علمیكه توسط حدیث متواتر حاصل می‌گردد پائین‌تر و كم‌تر است، و توسط حدیث مشهور می‌توان زیادت را بر نص قرآن قبول كرد».