امام مالک و خبر واحد:

علامه ابن حزم و ابن قیم و دیگران در كتاب‌های خویش از فقیه مالكی ابن خویز منداد نقل قول نموده‌اند كه او در كتاب اصول فقه خود از مالک نقل قول نموده است كه خبر واحد نزد وی افاده علم را می‌كند [۴۱].

***