امام شافعی و خبر واحد:

امام ابن قیم در الصواعق الـمرسلة می‌گوید: «وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم، ونص على ذلك صريحاً في كتاب اختلاف مالك، ونصره في الرسالة الـمصرية» [۳۹]. «امام شافعی در كتاب‌های خود بصراحت تذكر داده كه خبر واحد افادۀ علم را می‌كند، چنانچه این مطلب را در كتاب اختلاف مالک بصراحت بیان داشته و در رسالۀ مصریه‌اش نیز آن را تایید بیشتر نموده است» [۴۰].