صفحه نخست حدیث و سنت جایگاه رفیع سنت در دین اسلام * نيازمندي‌هاي تمام علوم و معارف اسلامي به سنت

* نيازمندي‌هاي تمام علوم و معارف اسلامي به سنت

نقطه مهم دیگری که جایگاه سنت را در دین اسلام بارز و مشخص می‌سازد این است که فهم و درک سایر علوم و معارف اسلامی مانند تفسیر، عقاید، فقه، و اصول فقه بدون شناخت و معرفت سنت و یا حدیث امکان پذیر نمی‌باشد، و هر عالم مفسر، متكلم، فقیه و یا اصولی اگر در مورد سنت، انواع و مشخصات آن آگاهی کامل نداشته باشد بسیار زود مرتكب خطا و اشتباه گردیده، دیگران را هم در خطا افگنده از مسیر سالم منحرف می‌گردد.