صفحه نخست حدیث و سنت جایگاه رفیع سنت در دین اسلام * وجوب رجوع بطرف سنت و حرمت مخالفت از آن

* وجوب رجوع بطرف سنت و حرمت مخالفت از آن

با توجه به اینكه سنت پیامبر ج مانند قرآن برای هر مؤمن و مسلمان یک دستور واجب الاتباع می‌باشد؛ لذا رجوع نمودن بطرف آن در تمام امور و مسائل دینی یک امر واجب و حتمی بوده و مخالفت ورزیدن از آن یک عمل حرام و ناجائز می‌باشد.

دلیل اینكه رجوع نمودن بطرف سنت در تمام امور و مسائل دینی یک امر واجب و ضروری می‌باشد آیات و احادیث متعددی است كه در قرآن كریم و احادیث صحیح و معتبر نبوی و ارد شده كه یک تعداد آن آیات و احادیث را در اینجا با ترجمه آن تذكر داده، سپس احكام مستنبطه از آن را خدمت خوانندگان تقدیم می‌نمایم.