مشخصات کتاب

جایگاه رفيع سنت
در دین اسلام
تألیف:

پوهـندوی دکتور عـبد الباری «حمـیدی»


استاد پوهنځی (دانشكده) شرعیات

پوهنتون (دانشگاه) کابل