رزوۀ عاشورا

س: آیا از امامان چیزی در مورد روزۀ عاشورا روایت شده است؟

ج: ابی‌عبدالله از پدرش علی÷ روایت کرده که فرمود: «روز عاشورا را روزه بگیرید، روز نهم و دهم؛ چرا که این روزه کفارۀ گناهان یک سال است». (تهذيب الاحكام (۴/۲٩٩)، استبصار (۲/۱۳۴)).

از ابوحسن÷ روایت شده که فرمود: «پیامبر ج در روز عاشورا روزه می‌گرفت». (تهذيب الاحكام ۴/۲٩).

جعفر از پدرش÷ روایت کرده که فرمود: «روزۀ عاشورا کفارۀ یک سال می‌باشد». (تهذيب الأحكام ۴/۳۰۰).

از صادق÷ روایت شده که می‌فرماید: «کسی که بتواند ماه محرم روزه بگیرد، از هر زشتی و بدی دور می‌شود». (وسائل الشيعة ٧/۳۴٧).

از پیامبر ج روایت شده که فرمود: «برترین نماز بعد از نمازهای واجب، نماز شب می‌باشد و برترین روزه بعد از روزۀ رمضان، روزۀ ماه محرم است». (جامع أحاديث شيعه ٩/۴٧۴).

امام علی÷ می‌فرماید: «در عاشورا، روزهای نهم و دهم برای احتیاط روزه بگیرید که آن کفارۀ یک سال می‌باشد و اگر کسی ندانسته چیزی بخورد و بقیۀ رزوه‌اش را تمام بکند قبول است». (مستدرك الوسائل ۱/۵٩۴).

از عباسس روایت شده که فرمود: «اگر هلال محرم را دیدید روزها را بشمارید تا به روز نهم می‌رسد، بعد روزه بگیرید. پرسیدند آیا پیامبر چنین روزه می‌گرفت؟ گفت: بله». (إقبال الأعمال ص: ۵۵۴، وسائل الشيعة ٧/۳۴٧).

از رضی‌الدین ابو قاسم علی بن موسی بن جعفر بن طاووس روایت شده که گفت: «روایات بسیاری در مورد تشویق و دعوت به روزه گرفتن در محرم آمده است». (اقبال الاعمال ص: ۵۵۸).

نوری طبرسی از جعفر بن محمد÷ روایت کرده که می‌فرماید: «کشتی نوح÷ در روز عاشورا بر خشکی قرار گرفت و نوح به انسان و جن که همراه او بودند گفت: روزه بگیرند، همچنین عاشورا روزی است که خداوند توبۀ آدم را قبول کرد و او را بخشید». (مستدرك الوسائل ۱/۵٩۴).