مشخصات کتاب

شبهاتی پیرامون اسلام
تأليف:

محمد قطب


مترجم:

عبدالباسط عیسی زاده