روزه

قرآن کریم رکن چهارم اسلام،‌ یعنی روزه، با اندکی تفصیل بیان نموده است [۱۳]. ولی هنوز احکام ومسائلی است که به روزه تعلق دارد، اما در قرآن ذکر نشده است، بعنوان مثال:

اگر کسی درهنگام روزه‌بودن با همسرش هم بستر شد، حکم آن چیست؟

اگر کسی درحال فراموشی چیزی بخورد یا بنوشد حکم آن چیست؟

نیت روزه چگونه است، واگر شخصی نیت نکند حکم روزه وی چیست؟

جواب این پرسش‌ها وهمچنین مسائل دیگری که متعلق به روزه می‌باشد را سنت رسول الله÷ بطور آشکار وروشن بیان کرده است. وبا رجوع به کتاب‌های حدیث، می‌دانیم که اگر کسی در روز رمضان با همسر خود هم بستر شود علاوه بر اینکه روزه‌اش باطل می‌گردد، کفاره نیز بر وی واجب می‌باشد. وهم چنین بیان کرده که: اگرکسی فراموش کرد چیزی خورد یا نوشید هیچ اشکالی ندارد، وروزه خود را به غذا و آب داده است.

وهمچنین سنت بیان کرده: کسی که از شب (قبل از طلوع فجر) نیت روزه نداشته باشد، روزه‌اش باطل می‌باشد.

[۱۳] رجوع شود به آیه ۱۸۳ تا ۱۸٧ از سوره بقره.