نماز

نماز رکن دوم از ارکان پنجگانه اسلام می‌باشد، وخداوند امر به برپا داشتن آن فرموده است: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ [المزمل: ۲۰]. «نماز را برپا دارید». سوالی که این جا برای هرکس پیش می‌آید این است که چگونه برپاداریم؟ پس سنت واحادیث رسول الله÷ است که این سوال مهم را پاسخ می‌دهد.

با مطالعه وبررسی احادیث رسول الله÷ چنین واضح وروشن می‌گردد که خداوند تبارک وتعالی در شب اسراء ومعراج نماز را بر حضرت محمد÷ وپیروانش فرض گردانیده است، وهنگام نماز صبح جبریل امین÷ از طرف خداوند به زمین فرود آمد و به حضرت÷ افعال نماز وتعداد رکعات آن، جاهای آهسته خواندن، وبلند خواندن قرائت را به حضرت÷ آموزش داد، وبعد از آن، حضرت رسول÷ کیفیت وچگونگی برپاداشتن نماز را به اصحاب ویارانش آموزش داد، وفرمود: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» هم چنان که مرا می‌بینید نماز می‌خوانم، نماز بخوانید.

هم چنین سنت رسول الله÷ برای ما تعداد رکعات واوقات نمازها، وارکان آن، واذکار رکوع وسجود وتشهد وغیره را بیان نموده است [۱۲].

[۱۲] به صحیح بخاری، کتاب الصلاة وهم چنین کتاب صفة صلاة النبی تالیف علامه آلبانی مراجعه شود.