سنت‌هاي ميان دو سجده

نشستن میان دو سجده، دو کیفیت دارد:

۱- اقعاء نامیده می‌شود، و آن عبارت است از اینکه دو پاهایش راست نگه دارد و بر پاشنه آن بنشیند.

۲- افتراش، یعنی پای راست خودش را مستقیم ایستاده نگه دارد و پای چپ را بخواباند، و در تشهد اول چنین است که بر پای چپ بنشیند و پای راستش را ایستاده نگه دارد.

حضرت رسول الله ج جلسه میان دو سجده را آنقدر طولانی می‌نمودند تا جایی که شخص می‌گفت: شاید فراموش کرده است.