سنت‌هاي سجود

۱- دور قراردادن بازوها از پهلویش.

۲- نچسباندن شکم به رانش.

۳- و دور نگه‌داشتن رانش از ساقش.

۴- فاصله قراردادن بین دو زانوها در سجود.

۵- راست قراردادن قدمش در سجده.

۶- قراردادن کف انگشتان پا به زمین.

۷- بهم چسباندن قدمش در سجده.

۸- گذاشتن دستان برابر شانه یا دو گوش.

۹- بازگذاشتن دستها.

۱۰- چسباندن انگشتها به همدیگر.

۱۱- وقراردادن آنها بطرف قبله.