سنت‌هاي عملي نماز

۱- بلندکردن دستها همراه با تکبیرة الإحرام.

۲- بلندکردن دستها هنگام رکوع.

۳- بلندکردن دستها هنگام راست‌شدن از رکوع.

۴- و هنگام برخاستن از تشهد برای رکعت سوم.

۵- بهم چسپاندن انگشت هنگام بلندکردن دست.

۶- انگشتان بحالت کشیده، و کف دست بسمت قبله باشد.

۷- دستان را تا برابر دو شانه یا نرمه گوش بلند کردن.

۸- گذاشتن دست راست بر دست چپ یا با دست راست مچ دست چپ را بگیرد.

۹- نگاه کردن به جایگاه سجده.

۱۰- فاصله دادن میان دو پاهایش هنگام ایستادن.

۱۱- شمرده شمرده قرآن خواندن و در آن تدبرکردن.

۱۲- گرفتن زانوها در حالت رکوع، با دو دستان بطوری که انگشتان باز باشد.

۱۳- کمر خودش را در حالت رکوع کشیده و برابر قرار دهد.

۱۴- نمازگزار باید در حال رکوع سر خود را مساوی با کمرش قرار دهد نه بالا بگیرد و نه پائین بگیرد.

۱۵- بازوهایش دور از پهلویش قرار دهد.