نشستن بعد از نماز صبح

حضرت رسول اکرم ج هنگامی که نماز صبح را می‌خواند تا طلوع کامل خورشید در نمازگاه خویش می‌نشست. (رواه مسلم).

چه نعمت بزرگی: بدرستی که خداوند عزوجل فرشتگان را مکلف نموده که برای کسانی که در مسجد نشسته‌اند دعا و استغفار نمایند، خواه قبل از نماز نشسته باشند یا بعد از نماز، و چنین می‌گویند: ای پروردگارا، بیامرز او را، پروردگارا، ببخش او را ...، همچنانکه در حدیث آمده است.

پس ای برادر مسلمان، قدر و منزلت خود را نزد پروردگارت ببین اگر مطیع و فرمانبردارش باشی فرشتگان مقرب درگاهش را مأمور دعا برای تو می‌گرداند.