صفحه نخست حدیث و سنت بیش از هزار سنت در شبانه روز اسباب کمک‌کننده براي قيام شب

اسباب کمک‌کننده براي قيام شب

۱- دعا

۲- زود خوابیدن

۳- قیلوله (در وقت نهار استراحت) نمودن

۴- ترک گناه

۵- جهاد با نفس