فوايد عمل نمودن به سنت

۱) رسیدن به مقام محبت الهی و محبوب خداوند عزوجل گردیدن.

۲) کم وکاست فرایض را جبران می‌نماید.

۳) از واقع‌شدن در بدعت حفاظت می‌کند.

۴) از بزرگداشت و تعظیم شعائر الله شمرده می‌شود.