مواد مخدر طبیعى:

که از نباتات بدست می‌آید مثل چرس، افیون ‌»کوکنار»، نبات پان و تنباکو [۳۴۲].

[۳۴۲] حکم مخدرات در اسلام ص۱۳-۱۵.