اضرار گناه و معصیت:

توبه ‌نمودن از گناهان بخاطری واجب و حتمی می‌باشد که گناه و معصیت اضرار بسیار خطرناک و تباه‌کننده را در قبال دارد، طوری‌که امام ابن قیم: در کتاب (الداء والدواء) خود اضرار گناه را بر شمرده است که برخی آن‌ها قرار ذیل اند:

• محرومیت از علم و معرفت.

• محرومیت از طاعات و عبادات.

• احساس وحشت، تنگی و تنهایی در دل.

• برخورد و مواجه‌شدن با مشکلات.

• احساس ضعف و سستی در بدن.

• نابودی خیر و برکت.

• از دست‌دادن توفیق و یاری پرودگار.

• احساس تنگی و تنهایی در سینه.

• عادت‌گرفتن با گناهان.

• پستی و بی‌مایگی گنهگار نزد خداوند.

• پستی و فرومایگی گنهگار نزد مردم.

• لعنت‌گفتن حیوانات و چهارپایان بر گنهگار.

• ذلت و پستی.

• افتیدن مهر بر دل و مستحق‌شدن لعنت الهی.

• عدم اجابت دعاء.

• منتشر شدن فساد در خشکی و بحر.

• از بین رفتن غیرت و مردانگی.

• از بین رفتن شرم و حیا.

• فناء و یا زوال نعمات الهی.

• نازل‌شدن عذاب الهی.

• چیره‌شدن ترس و رعب در قلب گنهگار.

• افتیدن در دام شیطان.

• خاتمۀ بد.

• مواجه شدن با عذاب اخروی.

***