صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه (۴۱) وجوب توبه، شروط و برخی احکام آن

(۴۱) وجوب توبه، شروط و برخی احکام آن

توبه‌نمودن از تمام گناهان خورد و بزرگ، بازگشت و رجوع صادقانه بطرف الله أ، علاوه بر اینکه یکی از او امر حتمی و قطعی الله تعالی بحساب می‌رود همچنان از جملۀ بهترین و خوبترین اعمال نیز به شما رفته، سبب فلاح و کامیابی انسان توبه‌کننده در دنیا و آخرت می‌گردد.