صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ناپدید شدن وسطیت و میانه‌روی:

ناپدید شدن وسطیت و میانه‌روی:

یکی از آثار شوم غلو و افراط‌گرایی همانا ناپدید شدن وسطیت و اعتدال است که یکی از خصوصیت‌های دیگر اسلام به شمار می‌رود.

این بود نمونه‌های چندی از آثار منفی غلو و افراط‌گرایی در ساحات فکری و عقیدوی، و شکی نیست که غلو و افراط‌گرایی غیر از جوانب فکری و عقیدوی در جوانب اجتماعی، سلوکی وغیره نیز آثار شوم و بدی را دارد اما نظر به قلت وقت به آثار ذکر شده فوق اکتفا می‌کنم ولی بازهم برخی آثار و اضرار آن را بطور کلی میتوان در آخر بر شمرد:

فشردۀ کلی آثار و پیامد‌های منفی غلو و افراط‌گرایی:

۱) غلو و افراط‌گرایی شر محض است.

۲) غلو و افراط‌گرایی با روح اسلام تضاد دارد.

۳) غلو سبب دوری از خداوند می‌گردد.

۴) غلو سبب انقطاع و عدم تداوم به عمل می‌گردد.

۵) غلو دلیل ضعف عقل و ناتوانی بینش انسان بحساب می‌رود.

۶) غلو یکی از راه‌های تسلط شیطان بر انسان است.

۷) غلو دلیل جهل و قلت فهم انسان است.

۸) غلو سبب مبتلا‌شدن انسان به وسواس می‌گردد.

۹) غلو سبب تنگی سینه و حزن دوام‌دار می‌گردد [۲۷۰].

***

[۲۷۰] نضرة النعیم (۱۱/۵۱۲۷).