اسباب تقليد كفار:

اسباب و عوامل تقلید کفار را میتوان در چند چیز ارزیابی کرد:

۱- جهالت و عدم آگاهی مسلمانان از امور دینی‌شان.

۲- فاصله‌گرفتن ایشان از عقیده صحیح اسلامی.

۳- روی آوردن ایشان به انواع عیاشی و خواهشات نفسانی.

۴- یورش‌های نظامی و مسلحانه نصاری بر سرزمین‌های اسلامی و تحت استعمار قرار‌‌دادن تعداد زیادی از کشور‌های اسلامی.

۵- گیچ و متحیر‌شدن زعما و پیشوایان مسلمانان در برابر ترقی و پیشرفت مادی غرب.

عامل تخلف و عقب‌ماندگی مسلمانان:

اما عامل تخلف و عقب‌ماندن مسلمانان اسلام نبوده بلکه سبب اصلی همانا نبود قیادت سالم، دوری زمامدار آن مسلمان از دین، مصلحت‌گرایی زمامداران و گرو‌های اسلامی و نداشتن فهم سالم از اسلام، امراض اجتماعی گوناگون و ضعف و پستی همت و اراده مسلمانان بوده، زیرا اسلام دین قوت بوده و همیشه مسلمانان را به قوت و توانایی دعوت می‌کند.

***