صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه هـ- حج کنگرۀ جهانی مسلمانان:

هـ- حج کنگرۀ جهانی مسلمانان:

حج یک کنگرۀ بزرگ و یک کنفرانس عمومی است که هر سال به منظور ایجاد و اتحاد و هماهنگی در بین مسلمانان جهان و آگاه ساختن آنان به شیوۀ صحیح استفاده از منابع حیاتی از طریق آشنائی با فرهنگ همدیگر در مراکز پیدایش اسلام مکۀ مکرمه و مدینۀ منوره تشکیل می‌شود.

نباید از اهمیت فراوان حج غافل باشیم، چرا که هر یک از ملت‌های مسلمان در زمینۀ خاصی دارای مهارت و نبوغ هستند، و هر کشوری از مواد و منابع طبیعی خاصی برخوردار است که کشور‌های دیگر از آن بهره‌مند نیستند، و این کنگرۀ سالانه به همۀ مسلمانان امکان می‌دهد تا به امضای توافق‌های اساسی و تبادل افکار و آرا در بین خود از تمام امکانات مادی و معنوی موجود در سرزمین‌های اسلامی به نحو احسن استفاده کنند.

نمایندگان تمام کشور‌های اسلامی در این کنگره سالیانه شرکت دارند و این امر به آنان امکان می‌دهد که به آسانی بتواند در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی اقدامات جدی و مهمی را به عمل آورند، مشکلات و موانع را از بین بر‌دارند، عظمت، قدرت و مجد مسلمانان را عملا به آنان باز گردانند.