ج- حج مدرسۀ آموزشی:

حج مدرسه‌ایست که مسلمانان را به سوی آفاق متعالی، و ارزشمندی بالا می‌برد، و درس‌های مهمی آتی را می‌آموزد:

• مسلمانان می‌آموزند که: باید تمام قدرت خود را با صبوری تام بکار اندازند، زیرا بهترین جهاد حج مقبول می‌باشد.

• می‌آموزندکه باید همواره در عبادت زندگی بسر برند.

• می‌آموزند که در برابرمسلمان لطیف، مهربان و نرم باشند.

• می‌آموزند که عواطف خود را اداره نموده، خواهشات خود را لجام زنند.

• می‌آموزند که چگونه با خشونت‌های زندگی بسازند، و سختی‌های آن را تحمل نمایند.

• می‌آموزند که چگونه مال و ثروت خود را در راه خدا به خرچ برسانند؟

• و بالآخره می‌آموزند که با دشمنان الله و دوستان وی چه برخوردی داشته باشند؟ [۱۰۰]

[۱۰۰] همان مأخذ.