د- حکمت و فلسفۀ حج:

حج مجموعۀ از رمز‌هائی است که به شکل اعمال در‌آورده شده است: