د- شروط وجوب زكات:

۱- اسلام.

۲- حریت و آزادی.

۳- مالک بودن نصاب، و آن نصاب باید از حوایج اصلی انسان که عبارت از:

خوراک، مسکن، لباس، و سایل سواری و کار و حرفه است زاید باشد.

۴- مرور یک سال کامل بعد از تکمیل نصاب زکات، مگر در میوه‌جات و غله‌جات که موجودیت این شرط در آن‌ها لازم نیست.

۵- خالی بودن مال از قرضی‌که تمام مال و یا بخش بزرگ مال را فرا بگیرد.