و- حكمت و فلسفۀ نماز:

جامعۀ بشری به یک نیروی بزرگ روحی و معنوی نیاز دارد تا بتواند روحیۀ افراد را به سطح بالائی قرار داده، و بطور دایم آن را بسوی نمو نه‌های کامل به حرکت در آورد، تا مبادا روابط افراد تنها به اساس مصالح مادی و منافع شحصی استوار گردد که باعث بوجود آمدن بسیاری از فساد‌ها در زمین می‌باشد.

بدون شک نماز آن نیرو و قدرت عظیمی معنوی و روحی را به جامعۀ انسانی می‌بخشد که برای اصلاح و سعادت جامعه بدان نیازمند می‌باشد.