حکمت‌های زیارت قبور:

بعد از اینکه مشروعیت زیارت قبور به عنوان یک حکم شرعی ثابت گردید، و این هم یک حقیقت مسلم است که هیچ حکم شرعی خالی از حکمت و مصلحت شده نمی‌تواند، لذا تحت عنوان (حکمت زیارت قبور) میخواهم برخی از حکمت‌های مشروعیت زیارت قبور را بیان نمایم: