ج- روزه:

آثار و نتایج روزه هم بسیار بزرگ و عمده است، چون پیامبر ج روزه را سپر فرمودند، سپر در برابر آتش دوزخ، و در برابر گناهان، چون این روزه است که در اثر آن قوۀ شهوانی انسان تضعیف می‌گردد.

و نیز افراد غنی و ثروتمند در اثر روزه احساس گرسنگی را می‌کنند که در نتیجۀ آن از درد و رنج و الم افراد فقیر و بی‌بضاعت آگاه گردیده، بگونۀ احساس ترحم و عطوفت را به آن‌ها می‌کنند.