صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه (۱۰) مفهوم عبادت و شرایط پذیرش آن

(۱۰) مفهوم عبادت و شرایط پذیرش آن

در گذشته در تشریح مفهوم «شهادتین» خواندیم‌که معنی «لاإله إله إلاالله» در حقیقت تخصیص انواع عبادت برای خالق توانا است، بنا بر این برای شناخت بهتر مفهوم کلمۀ توحید شناخت عبادت ضروری است که تحت مطالب آتی توضیح می‌گردد:

۱- تعریف عبادت.

۲- اقسام عبادت.

۳- دو شرط اساسی پذیرش عبادت.