(۹) شرک و مظاهر آن

شرک اسمى است از«شرِک» و «اشرک» گرفته شده به معنى: سهم و بهره، و «اشراک بالله» به معنى کسى را شریک خدا قرار دادن.

شرک در قرآن مجید معمولاً به معنى: همتا قرار دادن براى خداوند، و قبول شبیه و شریکى براى او آمده است.