ب- اسباب نقصان ایمان:

شکی نیست که از مهم‌ترین اسباب نقصان و یا ضعیف‌شدن ایمان همانا عدم اندیشیدن و یا عمل‌نکردن، و یا توجه و اعتنا نداشتن به اموری است که سبب زیادت ایمان می‌گردد. پس طوری‌که محافظت و یا پای بند ماندن به آن امور سبب زیادت ایمان می‌گردد، همچنان عدم اعتنا و توجه به آن‌ها سبب نقصان ایمان انسان نیز می‌گردد، که از آن جمله میتوان چند سبب را بطور نمونه بر شمرد.

۱- جهل، و یا علم نداشتن به امور و احکام دینی، و علوم شرعی.

۲- جهل به اسما و صفات خداوندی.

۳- عدم تفکر در آیات الهی.

۴- غفلت، اعراض و روی‌گرداندن از پذیرفتن حق، نسیان و فراموشی.

۵- ارتکاب و یا انجام‌دادن معاصی و گناهان، چنانچه پیامبر ج فرموده است: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» [۲۶].

۶- اطاعت و پیروی نمودن از نفس امارة بالسوء.

۷- غرق بودن در دنیا و لذایذ زود‌گذر آن.

۸- نشستن و یا اشتراک ورزیدن در مجالس لغو و باطل، و همنشینی با رفقای سوء.

۹- پیروی نمودن از وساوس شیطانی.

۱- [۲۶] متفق علیه.