ب-انواع توحيد:

توحید به سه قسم تقسیم می‌شود:

۱- توحید ربوبیت یا توحید افعال.

۲- توحید الوهیت یا توحید عبادت.

۳- توحید اسما و صفات.