توحید از دید گاه شرع:

مفهوم شرعى توحید عبارت است از: عقیده‌ داشتن بر اینکه الله تعالى در ذات و صفات ربوبیت، و الوهیت و سایر اسما و صفات خود یگانه بوده، هیچ شریک و همتائى ندارد [۲۱].

[۲۱] ۲۰۰ سوال وجواب در عقیده.