تفسیر جامع استقامت:

اکنون با توجه به اقوال علما پیرامون تفسیر استقامت میتوان یک تعریف نسبتاً جامعی را برای استقامت ارائه کرد، و آن تعریف جامع این است که ثبات و استقامت بر دین عبارت است از: پیمودن راه راست که منظور از آن همانا دین برگزیدۀ الهی است بدون اندکترین انحراف و کجروی و یا تفریط و کوتاهی‌که راه تحقق عملی آن همانا «انجام‌دادن تمام طاعات ظاهری و باطنی، اجتناب و دوری جستن از تمام منهیات ظاهری و باطنی» می‌باشد [۱۷].

[۱۷] جامع العلوم والحکم ص: ۱۹۳.