صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه مفهوم «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»:

مفهوم «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»:

جملۀ دوم شهادت که آن را شهادت رسالت نیز گفته می‌شود، بطور مختصر مطالب آتی را دربر دارد:

• ایمان داشتن به پیامبر اسلام ج به عنوان خاتم و آخرین پیامبر آن.

• باور داشتن بر اینکه پیامبر ج بنده و فرستادۀ خداوند متعال برتمام جهان و جهانیان است.

• اعتقاد براینکه دین و آیین پیامبر ج دین کامل و ضامن سعادت بشریت در دو جهان است.

• اطاعت و پیروی از وی در حقیقت اطاعت از الله، معصیت و نافرمانی او در حقیقت معصیت و نافرمانی پروردگار عالم محسوب می‌شود.

• تصدیق و تأیید نمودن تمام اسرار غیبی که پیامبر ج با الهام از وحی خبر داده است، چه در ارتباط باحوادث گذشته باشد، و یادر امور مستقبل تعلق داشته باشد.

• راه نجات و سعادت را در دین و پیروی پیامبر ج پنداشته، و او را از جان، مال، فرزند و از همه چیز محبوب تر بداند.

***