مفهوم لغوی:

اسلام از ریشهء (سلم)گرفته شده که از نظر لغت به معانی زیر اطلاق می‌گردد:

۱- خلوص و مبرا بودن ازهر نوع عیب و خلل ظاهری و باطنی.

۲- صلح وآشتی، امن و امان.

۳- اطاعت و فرمانبرداری.