دین در لغت:

دین کلمه‌ای است عربی که در اصل لغت یکی از معانی و مفاهیم ذیل را افاده می‌کند:

۱ – قضاوت وجزا:

یکی از معانی دین در لغت عربی قضاوت و جزا است، و بر همین اساس روز قیامت و یا آخرت را ( یوم الدین) گفته شده است که به معنای روز جزا و داوری است.

۲ – اطاعت وانقیاد:

معنا ومفهوم دیگر کلمۀ دین اطاعت و انقیاد است، طوری‌که عرب در محاورۀ خویش می‌گویند: (دنتُه ودنتُ له، أی أطعته)"من از او اطاعت و پیروی نموده‌ام".

۳ – کار وعادت:

معنای دیگر کلمۀ دین کار و عادت همیشگی است، طوری‌که عرب در محاورۀ خویش می‌گویند:«مازال ذلك ديني وديدني، أي عادتي» [۳]. «این عادت دیرینه وهمیشگی من است».

[۳] لسان العرب (۱۳/۱۶۹).