مشخصات کتاب

نامه سرگشاده به برادران قرآنی‌ام
تأليف:

علیرضا دلیری