فضیلت نماز در مسجد

به خاطر داشته باش که مسجد بازار سود آوری برای آخرت است... چرا که گام برداشتن به سوی آن حکم حسنه... و ماندن در آن حکم رحمت... و انتظار کشیدن برای نماز حکم یک نماز را دارد.