فضیلت رفتن به مسجد

برادر... اگر بدانی وقتی به مسجد نمی‌روی چه فضیلتی را از دست می‌دهی... از تأسف و حسرت انگشت به دهان می‌گزی...

کسی که برای یاد خدا به خانه‌ی او می‌رود، ببین چه میوه‌های تازه‌ای از آن بر می‌چیند: