مشخصات کتاب

برادر! مسجد، مشتاق توست
تأليف:

ابوالحسن بن محمد الفقیه


مترجم:

محمد جمالزهی