صفحه نخست اخلاق اسلامی تجلی اخلاق اسلامی در سورۀ حجرات مسئولیت‌های متقابل پدران و فرزندان

مسئولیت‌های متقابل پدران و فرزندان

نیکی به والدین، و آرام سخن گفتن با آنها، و اطاعت از آنها: (النساء / ۳۶. الإسراء / ۲۳ ـ ۲۴. لقمان / ۱۴ ـ ۱۵).

احترام زندگی فرزندان: (الأنعام / ۱۵۱. الإسراء / ۳۱. التكویر /۸،۹،۱۴).

تربیت فرزندان و خانواده: (الأحزاب /۵۹. التحریم / ۶).