غرب زده‌های شرقی

گروه اول کسانی هستند که به فلسفه، نظریات و اصول مدنیت غربی ایمان دارند و خود را تسلیم آن نموده‌اند. آن‌ها در همۀ امور با طرز فکر غربی فکر می‌کنند و با عینک مؤسسین تمدن جدید اروپا به آن می‌نگرند و آرزو دارند که زندگی مدنی مملکتشان را مطابق اروپا پایه گذاری نمایند. لذا آخرین هدفشان از تعلیم و تربیت زن این است که او روش بدست‌آوردن روزی را یاد بگیرد و در عین حال نقل و نبات مجالس بوده فن اشباع غرایز و مقام و منزلت او در خانواده این باشد که مانند مردان یک عضو کاسب و نان آور بوده و سهم خودش را خودش بدست بیاورد.

همچنین وظیفۀ ملی زن را این می‌دانند که به یکی از خدمات اجتماعی سرگرم باشد در پست‌های دولتی و کشوری و در مجالس و کنفرانس‌ها حاضر باشد و... این است زندگی ایده آل در نظر این گروه غرب زده که زندگی فقط زندگی غربی می‌باشد. این نوع زندگی را نه تنها فلسفۀ اخلاقی حمایت می‌کند بلکه اصول دمکراسی غربی و نظام سرمایه داری نیز تقویت و مساعدت می‌کند و این قوای سه گانه برای غربی ساختن نظام زندگی دست به دست هم می‌دهند. تمام این رذائل و پستی‌ها به نفع سرمایه‌دار تمام می‌شود و بخاطر همین نظام سرمایه‌داری است که این کارها در شهرهای بزرگ و کوچک رواج پیدا می‌کند، همین نظام است که زن‌ها را مجبور به کار می‌کند و همین نظام است که جلوگیری از بارداری را تبلیغ می‌کند و همه نوع وسایل و داروهای جلوگیری را در اختیار مردم می‌گذارد تا بتوانند آزادانه تر به نقشۀ آن‌ها عمل کنند