صفحه نخست عقاید (کلام) زن در اسلام سؤال: کسانی که در سرزمین‌ها ما، حجاب را نمی‌پسندند...

سؤال: کسانی که در سرزمین‌ها ما، حجاب را نمی‌پسندند، حاضرند که عواقب تاریک و شوم این نوع زندگی را قبول کنند یا نه؟

کسانی که در سرزمین ما و دیگر سرزمین‌های شرق، حجاب را نمی‌پسندند حتما در نظرشان همین طرز زندگی است و همۀ حواس و شعورشان تحت تأثیر مظاهر فریبندۀ این نوع زندگی واقع شده است. اینجا سؤالی مطرح است که آیا این مردم حاضرند که عواقب تاریک و شوم این نوع زندگی را قبول کنند یا نه؟ و یا به عبارت دیگر آیا ایشان راضی هستند که به نتایج عملی این نظریات و مبادی بروند یا نه؟

در پاسخ به سؤال مزبور آن‌ها چند گروه می‌شوند. گروهی از ایشان نتایج آن را با کیفیت می‌دانند و به‌ آن رضایت دارند و آن را از آثار روشن و درخشان زندگی غربی می‌دانند و نمی‌خواهند که آن نتایج را بپذیرند و فقط منافع مادی و شهوترانی آن‌ها را به این زندگی وادار ساخته است.

گروه سوم نه این نظریات را می‌دانند و نه از نتایج آن خبر دارند و نه می‌خواهند که رابطۀ بین این نظریات و نتایج آن را بدانند بلکه می‌خواهند چیزی را که در دنیا معروف و مشهور است از آن پیروی کنند. ای گروه‌های سه گانه چنان با هم آمیخته شده‌اند که در وقت مباحثه کسی نمی‌تواند آن‌ها ا از هم تشخیص دهد لذا از ضروریات مهم آن است که این گروه‌های سه گانه از هم جدا شوند و جداگانه بررسی شوند.