حجاب مردانگی است

حجاب و غیرت در کنار هم قرار می‌گیرند. مردی که غیرت داشته باشد هیچگاه دوست ندارد که نظر نامحرمان بسوی زن و دخترش باشد در این مورد حضرت علیس می‌فرمایند: «به من خبر رسیده که مردان کفار در بازار مزاحم زنان شما می‌شوند، آیا شما غیرت ندارید؟ در واقع کسی که غیرت نداشته باشد خیری در او نیست».

این دستور خدا و بزرگان دین ما در رابطه با حجاب بود اما ببینیم اروپای نوین با این واجب اجتماعی چگونه برخورد کرده است.