مقدمه

در هیچ عصر و زمانی مانند عصر حاضر مسألۀ زن مطرح نبوده و بحث و بررسی دربارۀ آن تا این اندازه دامنه‌دار نشده است. البته جای تعجب نیست که زن دارای چنین مقام و اهمیتی باشد. به هیچ وجه نباید زن به عنوان وسیلۀ سرگرمی در نظر گرفته شود و یا بصورت کالای قابل خرید و فروش به آن نگاه کنند و یا در جامعه حقی برایش قائل نشوند. بلکه زن رکن و پایۀ اساسی خانوادۀ انسانی بشمار می‌آید.

قبل از اینکه آزاد شدن زن بوسیلۀ دین اسلام را به تفصیل بیان نماییم نظر کوتاهی به ارزش و مقام اجتماعی زن در نزد ملت‌های قدیم قبل از اسلام و بعد از آن می‌اندازیم تا در پرتو آن بتوانیم تابلو واضح و روشنی از ارزش و مقامی که زن در پرتو اسلام بدست آورده است مشاهده کنیم.