سوالات

۱- عرب در لغت به چه معناست؟

‌أ- صحرای خشک و بیابان‌های بی‌آب و علف.

‌ب- به کسانی که در جزیرة العرب ساکن هستند عرب گفته می‌شود.

‌ج- قلعه و دژ محکم.

۲- موقعیت جغرافیایی اعراب را بررسی کنید.

‌أ- از هر سو در محاصره صحراها و شنزارها قرار گرفته است.

‌ب- وسط قاره‌های معروف قرار دارد و از راه خشکی و دریا به قاره‌ها منتهی می‌شود.

‌ج- از ناحیه شمال غربی دروازه ورود به اروپا است.

۳- مورخین اعراب را به چند دسته تقسیم کرده‌اند؟ نام ببرید.

‌أ- یک دسته، عرب بادیه نشین.

‌د- اعراب عدنانی (نوادگان اسماعیل) و اعراب بادیه نشین.

‌ه- سه دسته، عرب بادئه (عاد، ثمود...) عرب عاربه (قحطانی‌ها) اعراب مستعربه یا همان عدنانی‌ها (نوادگان اسماعیل).

۴- اسماعیل÷ در طول حیاتش رهبری کدام شهر را بر عهده داشت؟

‌أ- مکه

‌ب- فلسطین

‌ج- اورشلیم.

۵- اعراب قبل از بت پرستی بر چه دینی بودند؟

‌أ- از یهودیان مکه پیروی می‌کردند

‌ب- دین اسماعیل

‌ج- دینی نداشتند.

۶- چه کسی اعراب مکه را به بت پرستی دعوت داد؟

‌أ- عمرو بن لحی

‌ب- یمنی‌ها

‌ج- شیطان.

٧- اولین بتی که در کعبه گذاشته شد؟

‌أ- هبل

‌ب- منات

‌ج- لات.

۸- سه بت معروف عرب را نام ببرید.

‌أ- منات، لات، عزی

‌ب- یغوث، یعوق، نسر

‌ج- لات، منات، هبل.

٩- ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ [المائدة: ۳]. منظور از نُصُب چیست؟

‌أ- سنگ‌هایی در اطراف کعبه که حیوانات خود را برای تقرب به بت‌ها بر روی آن ذبح می‌کردند

‌ب- حیواناتی که برای بت‌ها ذبح می‌شدند.

‌ج- هیچکدام.

٩- یهودیان برای اولین بار در چه سالی به جزیرة العرب هجرت کردند؟

‌أ- سال ۵٧۸ میلادی، بعد از حمله بختنصر به فلسطین.

‌ب- سال ٧۰ میلادی بعداز حمله تیتوس به فلسطین.

‌ج- ۵۲۳ میلادی.

۱۰- هنگام ظهور اسلام مشهورترین قبایل یهودی کدام بودند؟

‌أ- خیبر، بنی نضیر، بنی مصطلق

‌ب- بنی قریظه، بنی قینقاع

‌ج- هر دو مورد.

۱۱- بیشتر مردم جزیرة العرب به چه شغلی مشغول بودند؟

‌أ- تجارت

‌ب- کشاورزی

‌ج- دامداری

۱۲- خانواده‌ی پیامبر ج به چه خاندانی معروف است؟

‌أ- هاشمی.

‌ب- قریش.

‌ج- عدنان.

۱۳- چاه زمزم برای اولین بار توسط چه کسانی پُر شد؟

‌أ- قبایل جرهم.

‌ب- یهودیان مکه.

‌ج- قریش.

۱۴- چاه زمزم قبل ازحادثه فیل، توسط چه کسی حفر شد؟

‌أ- عبدالمطلب در عالم خواب فرمان یافت چاه زمزم را حفر کند.

‌ب- پیامبر و چند تن دیگرهنگام بنای کعبه

‌ج- پیامبر و صحابه بعد از فتح مکه.

۱۵- ابرهه‌ی حبشی بر کجا حکومت می‌کرد؟

‌أ- حبشه

‌ب- یمن

‌ج- مصر.

۱۶- چرا ابرهه قصد ویران نمودن کعبه را نمود؟

‌أ- برای انتقام از مردی از بنی کنانه که کلیسای ابرهه را نجس کرده بود

‌ب- می‌خواست اینگونه بر مکه حکمرانی کند.

‌ج- می‌خواست کعبه را به کلیسا تبدیل کند.

۱٧- پیامبر در چه سالی متولد شدند؟

‌أ- دوشنبه سال عام الفیل مصادف با سال ۵٧۱ میلادی

‌ب- سه شنبه سال عام الفیل مصادف با ۵٧۱ میلادی

‌ج- جمعه سال عام الفیل مصادف با سال ۵٧۱ میلادی.

۱۸- از پیامبر ج روایت شده که من فرزند دو ذبیح هستم آن دو ذبیح چه کسانی هستند؟

‌أ- اسماعیل، عبدالله

‌ب- اسماعیل، یوسف

‌ج- ابراهیم، اسماعیل.

۱٩- کنیز عبدالله که بعدها دایه رسول ج شد؟

‌أ- ثویبه

‌ب- حلیمه

‌ج- برکه (ام ایمن).

۲۰- اولین کسی که به پیامبر ج شیر داد؟

‌أ- برکه

‌ب- ثویبه

‌ج- حلیمه.

۲۱- عموی پیامبر ج که برادر شیری ایشان است؟

‌أ- حمزه

‌ب- عباس

‌ج- حارث.

۲۲- کدام گزینه صحیح است؟

‌أ- حلیمه سعدیه: سرزمین ما خشکترین سرزمین بود اما بعد از ورود محمد گوسفندان ما با پستان‌هایی پر از شیر بر می‌گشتند.

‌ب- حلیمه سعدیه: بعد از گرفتن محمد همواره افزونی و خیر و برکت خداوند را مشاهده می‌کردیم.

‌ج- هر دو مورد.

۲۳- رسول الله ج در چند سالگی مادرش را از دست داد؟

‌أ- چهار سالگی

‌ب- شش سالگی

‌ج- هشت سالگی.

۲۴- رسول الله ج در چند سالگی پدر بزرگ و سرپرستش را از دست داد؟

‌أ- شش سالگی

‌ب- هشت سالگی

‌ج- ده سالگی.

۲۵- پیامبر ج قبل از بعثت در چه جنگی شرکت نمود؟

‌أ- فجار

‌ب- اوس

‌ج- حلف الفضول.

۲۶- مقتضای پیمان حلف الفضول که پیامبر در آن شرکت نمود چه بود؟

‌أ- گرفتن حق مظلوم از ظالم

‌ب- جنگیدن با یهودیان

‌ج- کمک مالی به فقرا و مساکین.

۲٧- پیامبر برای اولین بار در چند سالگی سفر نمودند؟

‌أ- ۸ سالگی

‌ب- ۱۲سالگی

‌ج- ۲۰سالگی.

۲۸- پیامبر ج با سرمایه چه کسی برای تجارت به شام رفت؟

‌أ- خدیجه

‌ب- عمویش ابوطالب

‌ج- با سرمایه تجار قریش.

۲٩- پیامبر ج در چند سالگی با خدیجه ازدواج نمود؟

‌أ- بیست سالگی

‌ب- بیست و پنج سالگی

‌ج- چهل سالگی.

۳۰- اولین فرزند رسول الله ج چه نام داشت؟

‌أ- قاسم

‌ب- عبدالله

‌ج- ابراهیم.

۳۱- کدام یک از فرزندان رسول الله ج بعد از ایشان وفات نمود؟

‌أ- زینب

‌ب- فاطمه

‌و- رقیة.

۳۲- پیامبر ج قبل از بعثت در چه زمین‌های بین قریش حکمیت نمود؟

‌أ- قرار دادن حجر الاسود در مکانش

‌ب- قضاوت برای مردی کالایی را برای فروش به مکه آورد عاص بن وائل آن را خرید اما حقش را نداد

‌ج- هر دو مورد.

۳۳- غار حرا در کجا واقع شده؟

‌أ- در کوه نور در ۲ میلی مکه قرار دارد

‌ب- در کوه ثور قرار دارد

‌ج- در کوه‌های نزدیک مدینه قرار دارد

۳۴- خداوند، پیامبر ج را قبل از نبوت، چگونه راهنمایی می‌کرد؟

‌أ- با فرستادن جبرئیل

‌ب- با خواب‌های صادق

‌ج- با صدای درونی.

۳۵- نخستین نشانه‌های آغاز پیامبری قبل از وحی چه بود؟

‌أ- خواب‌های صادق

‌ب- نیروی درونی

‌ج- ملاقات‌هایی با جبرییل.

۳۶- اولین آیاتی که بر پیامبر ج نازل شد؟

‌أ- آیاتی از سوره فاتحه

‌ب- آیاتی از سوره علق

‌ج- آیاتی از سوره مدثر.

۳٧- اولین کسی که از نزول وحی خبردار شد چه کسی بود؟

‌أ- ورقة بن نوفل

‌ب- علی بن ابی طالب

‌ج- خدیجه.

۳۸- بعد از نزول چه سوره‌ای انقطاع وحی شروع شد؟

‌أ- علق

‌ب- مدثر

‌ج- مزمل.

۳٩- انقطاع وحی چند مدت طول کشید؟

‌أ- چند روزی

‌ب- دو سال و نیم

‌ج- سه سال.

۴۰- کدام گزینه در مورد نزول وحی صحیح است؟

‌أ- بدون واسطه کلام خدا را دریافت می‌نمود.

‌ب- فرشته را به همان شکلی که آفریده شده بود مشاهده می‌کرد.

‌ج- هر دو مورد.

۴۱- کدام گزینه در مورد نزول وحی صحیح نیست؟

‌أ- القای معانی و مفاهیم در قلب و ضمیر پیامبر بوسیله فرشته بی‌آنکه فرشته را مشاهده کند.

‌ب- گاهی آواز زنگی به گوش آن حضرت می‌رسید.

‌ج- گاهی در خواب بر پیامبر قرآن نازل می‌شد.

۴۲- پیامبر ج چند سال در مکه دعوت می‌دادند؟

‌أ- ده سال

‌ب- یازده سال

‌ج- سیزده سال.

۴۳- دوران مدنی پیامبر ج چند سال طول کشید؟

‌أ- ده سال

‌ب- یازده سال

‌ج- سیزده سال.

۴۴- پیامبر ج چند سال بطور مخفیانه دعوت می‌دادند؟

‌أ- سه سال

‌ب- ده سال

‌ج- سیزده سال.

۴۵- دعوت پیامبر ج در چه سالی به بیرون از مکه انتشار یافت؟

‌أ- سال پنجم هجرت

‌ب- سال سیزده بعثت

‌ج- سال دهم بعثت.

۴۶- کدام صحابه به امین امت معروف است؟

‌أ- حذیفة بن یمان

‌ب- ابو عبیدة بن جراح

‌ج- ابوبکر صدیق.

۴٧- کدام گزینه جزء سابقین اولینی که با دعوت ابوبکر ایمان آوردند نیستند؟

‌أ- عثمان بن عفان

‌ب- عبدالرحمن بن عوف

‌ج- عمر بن خطاب.

۴۸- ﴿وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ٢١٤ [الشعراء: ۲۱۴]. پیامبر ج را به چه چیز امر می‌کند؟

‌أ- دعوت خویشاوندان

‌ب- دوری نمودن از خویشاوندان

‌ج- جنگیدن با دشمنان.

۴٩- اولین جائیکه پیامبر قریش را بطور علنی دعوت داد؟

‌أ- نزد کعبه

‌ب- بازار عکاظ

‌ج- روی کوه صفا.

۵۰- ﴿فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٤ [الحجر: ٩۴]. این آیه پیامبر را به چه چیز دعوت می‌دهد؟

‌أ- رویگردانی از مشرکین

‌ب- آشکار کردن دعوت

‌ج- هجرت نمودن.

۵۱- قریشی‌ها وقتی از مقاومت در مقابل پیامبر ناامید شدند چه کردند؟

‌أ- ابو طالب را واسطه قرار دادند.

‌ب- پیامبر را رها کردند.

‌ج- پیامبر و خانواده‌اش را به مدینه بردند.

۵۲- قریش برای مبارزه با پیامبر به او چه لقبی می‌دادند؟

‌أ- ساحر و کذاب

‌ب- دیوانه و شاعر

‌ج- هر دو مورد.

۵۳- منظور از آیات ﴿ذَرۡنِي وَمَنۡ خَلَقۡتُ وَحِيدٗا ١١ وَجَعَلۡتُ لَهُۥ مَالٗا مَّمۡدُودٗا ١٢ وَبَنِينَ شُهُودٗا ١٣ وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمۡهِيدٗا ١٤ ثُمَّ يَطۡمَعُ أَنۡ أَزِيدَ ١٥ كَلَّآۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِأٓيَٰتِنَا عَنِيدٗا ١٦ سَأُرۡهِقُهُۥ صَعُودًا ١٧ إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ١٨ فَقُتِلَ كَيۡفَ قَدَّرَ ١٩ ثُمَّ قُتِلَ كَيۡفَ قَدَّرَ ٢٠ ثُمَّ نَظَرَ ٢١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ٢٢ ثُمَّ أَدۡبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ٢٣ فَقَالَ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ يُؤۡثَرُ ٢٤ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ ٢٥ سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ ٢٦ [المدثر: ۱۱-۲۶]. سوره مدثر چه کسی است؟

‌أ- ولید بن مغیره

‌ب- ابولهب

‌ج- ابوجهل.

۵۴- روش‌های مختلفی که کفار برای مخالفت با اسلام در ابتدای دعوت بکار بردند کدام است؟

‌أ- لشکر کشی بر علیه نیروی اسلام

‌ب- تمسخر کردن و آزار و شکنجه مستضعفان مسلمین

‌ج- زنده بگور کردن مسلمین.

۵۵- رقیه دختر پیامبر قبل از اسلام با چه کسی ازدواج نمود؟

‌أ- عتبه پسر ابولهب

‌ب- عتیبه پسر اولهب

‌ج- عتیبه پسر ابو جهل.

۵۶- ام کلثوم دختر پیامبر قبل از اسلام با چه کسی ازدواج نمود؟

‌أ- عتیبه پسر ابولهب

‌ب- عتبه پسر ابولهب

‌ج- عتبه پسر ابوجهل.

۵٧- زن ابوجهل که در اذیت کردن پیامبر با شوهر خود همدست بود چه نام داشت؟

‌أ- امجمیل دختر حرب خواهر ابو سفیان

‌ب- هند بنت حرب

‌ج- امهانی.

۵۸- کدام یک از دشمنان پیامبر که همسایه ایشان بودند مسلمان شد؟

‌أ- حکم بن ابی العاص

‌ب- عقبة بن ابی معیط

‌ج- عدی بن حمراء ثقفی.

۵٩- چه کسی شکمبه شتر رادر هنگام سجده بر روی پیامبر گذاشت؟

‌ز- عقبة بن ابی معیط

‌أ- ابولهب

‌ب- ابو جهل.

۶۰- چه کسی شکمبه شتر را از روی پیامبر بلند نمود؟

‌أ- فاطمه دختر پیامبرل

‌ب- عبدالله بن مسعودس

‌ج- ابوبکر صدیقس.

۶۱- آیات: ﴿وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ ١ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ ٢ يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ ٣ كَلَّاۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ ٤ [الهمزة: ۱-۴]. در مورد چه کسی نازل شده است؟

‌ح- امیة بن خلف

‌أ- ابولهب

‌ب- ابوجهل.

۶۲- آیه‌های ﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ١٠ هَمَّازٖ مَّشَّآءِۢ بِنَمِيمٖ ١١ مَّنَّاعٖ لِّلۡخَيۡرِ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ ١٢ عُتُلِّۢ بَعۡدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ١٣ أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ ١٤ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٥ [القلم: ۱۰-۱۵]. در مورد چه کسی نازل شده است؟

‌أ- ولید ابن مغیرة

‌ب- ابولهب

‌ج- عقبة بن ابی معیط.

۶۳- چه کسی قصد نمود در هنگام سجده، گردن پیامبر را لگد مال کند و عاقبتش چه شد؟

‌أ- ابولهب، میان خود و پیامبر خندقی از آتش دید

‌ب- ابوجهل، میان خود و پیامبر خندقی از آتش دید

‌ج- عقبة بن ابی معیط، میان خود و پیامبر خندقی از آتش دید.

۶۴- عثمان بن عفان در ابتدا توسط چه کسی و چگونه شکنجه می‌شد؟

‌أ- توسط ابولهب، در حصیری او را می‌پیچید و زیر حصیردود می‌کرد.

‌ب- توسط ابوجهل او را در زیر تخته سنگی بزرگ و داغ قرار می‌داد.

‌ج- توسط عمویش، در حصیری او را می‌پیچید و زیر حصیردود می‌کرد.

۶۵- نخستین زنی که در اسلام شهید شد چه کسی بود و بدست چه کسی؟

‌أ- سمیه بدست ابوجهل

‌ب- سمیه بدست ابولهب

‌ج- سمیه بدست عاص بن وائل ثقفی

۶۶- چه کسی بلال و عامر بن فهیره را خرید و آن‌ها را آزاد نمود؟

‌أ- ابوبکر صدیقس

‌ب- پیامبر اسلام ج

‌ج- عمر بن الخطابس.

۶٧- اولین بار خون کافر بدست چه کسی ریخته شد؟

‌أ- سعد بن ابی وقاص

‌ب- عمربن الخطاب

‌ج- حمزة بن عبدالمطلب.

۶۸- در زمان سری بودن دعوت مرکز اجتماع صحابه کجا بود؟

‌أ- خانه اقم بن ابی ارقم

‌ب- خانه اوبکر صدیق

‌ج- دارالندوة.

۶٩- آیه ﴿قُلۡ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٞۗ وَأَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ ١٠ [الزمر: ۱۰]. اشاره به چه چیزی دارد؟

‌أ- هجرت کردن از سرزمین کفر

‌ب- دعوت دادن به کفار

‌ج- جنگیدن با کفار.

٧۰- مسلمین در اولین هجرتشان به حبشه چند وقت در آنجا ماندند؟

‌أ- سه ماه

‌ب- سه سال

‌ج- تا هجرت پیامبر به مدینه.

٧۱- چه کسی برای اولین بار با خانواده خود هجرت نمود؟

‌أ- عثمان بن عفان

‌ب- جعفر بن ابیطالب

‌ج- علی ابن ابی طالب.

٧۲- نماینده گان قریش که به نزد نجاشی رفتند چه کسانی بودند؟

‌أ- عمرو بن عاص و عبدالله بن ابی ربیعة

‌ب- ابوسفیان و یزید بن معاویه

‌ج- معاویه و ابو سفیان.

٧۳- سخنگوی مسلمانان در دربار نجاشی چه کسی بود؟

‌أ- جعفر بن ابی طالب

‌ب- عثمان بن عفان

‌ج- زید بن حارث.

٧۴- نماینده مسلمین چه آیاتی از قرآن را برای نجاشی تلاوت کرد؟

‌أ- آیات نخستین سوره مریم.

‌ب- آیات نخستین سوره اسراء

‌ج- آیات آخر سوره کهف.

٧۵- چه کسی قصد نمود پیامبر را بکشد که جبرئیل بصورت شتری ظاهر شد و او را ترساند؟

‌أ- ولید بن مغیره

‌ب- ابوجهل

‌ج- عقبة بن ابی معیط.

٧۶- این جمله از چه کسی است؟ «اتقتلون الرجل أن یقول ربي الله»

‌أ- پیامبر

‌ب- ابوبکر

‌ج- علی بن ابی طالب.

٧٧- حمزه در چه سالی مسلمان شد؟

‌أ- ششم بعثت

‌ب- دهم بعثت

‌ج- دوم هجری.

٧۸- حمزه چه شخصیتی بین قریشی‌ها داشت؟

‌أ- رئیس آن‌ها بود.

‌ب- ثروتمندترین آنان بود.

‌ج- غیرتمندترین و رادمردترین آنان بود.

۸۰- کنیه حمزهس چه بود؟

‌أ- ابوعماره

‌ب- ابوعبدالله

‌ج- ابو مصعب.

۸۱- عمر بن خطابس در چه سالی مسلمان شد؟

‌أ- دوم بعثت

‌ب- ششم بعثت

‌ج- نهم بعثت.

۸۲- پیامبر درمورد چه کسی این دعا را فرمود؟ «اسلام را به مسلمانی... عزت بده»

‌أ- حمزه

‌ب- عباس

‌ج- عمر.

۸۳- عمرس قرآن را از چه کسی شنید و متاثر شد؟

‌أ- خواهرش فاطمه

‌ب- پیامبر

‌ج- ابوبکر.

۸۴- چرا پیامبر ج عمر را فاروق لقب داد؟

‌أ- حق و باطل را خوب از هم تشخیص می‌داد.

‌ب- بین مردم قضاوت عادلانه انجام می‌داد.

‌ج- چون با ایمان او مسلمین تقویت شدند.

۸۵- مشرکین چه کسانی را تحریم اقتصادی کردند و آن‌ها اجباراً به شعب ابوطالب پناهنده شدند؟

‌أ- پیامبر و یارانش

‌ب- پیامبر و خانواده‌اش

‌ج- قبیله بنی هاشم و بنی مطلب اعم از کافر و مسلمان مگر ابولهب.

۸۶- پیامبر و قومش چند سال در شعب ابی طالب ماندند؟

‌أ- سه سال

‌ب- یک سال

‌ج- دو سال.

۸٧- چگونه قریشی‌ها از پیمان ظالمانه اشان (تحریم اقتصادی) صرف نظر نمودند؟

‌أ- به پیامبر وحی شد که نامه بتوسط موریانه خورده شده جز نام الله.

‌ب- بنی هاشم تصمیم گرفتند پیامبر را تسلیم کنند.

‌ج- مدت تحریم اقتصادی به اتمام رسید.

۸۸- از بین مشرکین اولین کسی که قصد نمود بر علیه پیمان تحریم اقتصادی قیام کند که بود؟

‌أ- هشام بن عمر از بنی عامر بن لوئی.

‌ب- مطعم بن عدی

‌ج- ابوجهل.

۸٩- هنگام وفات خدیجه پیامبرج چند سال داشت؟

‌أ- چهل سال

‌ب- پنجاه سال

‌ج- شصت سال.

٩۰- سالی که خدیجه وفات نمود به چه سالی معروف شد؟

‌أ- عام الفیل

‌ب- عام الحزن

‌ج- سال هجرت.

٩۱- زمانیکه پیامبر از قومش غمگین بود خداوند جبرئیل را فرستاد تا اگر پیامبر بخواهد آن‌ها را هلاک کند، پیامبر در پاسخ به جبرئیل چه گفتند؟

‌أ- امیدوارم خداوند از نسل این‌ها کسانی پدید آورد که به خدا هیچ شرکی نورزند.

‌ب- اگر خداوند صلاح می‌داند آن‌ها را از بین ببرد.

‌ج- آن‌ها را از بین ببرد تا مسلمین راحت شوند.

٩۲- در سفر طائف چه کسی همراه پیامبر بود؟

‌أ- ابوبکر

‌ب- عبدالله بن ابوبکر

‌ج- زیدبن حارثه.

٩۳- پیامبر ج برای تبلیغ رسالتش چند روز در طائف ماندند؟

‌أ- سه روز

‌ب- هفت روز

‌ج- ده روز.

٩۴- مردم طائف چگونه از پیامبر استقبال نمودند؟

‌أ- اوباش و غلامان را بر علیه ایشان شوراندند.

‌ب- چند تن از آن‌ها پیامبر را تصدیق نمودند.

‌ج- به ایشان هدایایی تقدیم نمودند اما اسلام را نپذیرفتند.

٩۵- غلامی که در راه بازگشت از طائف از پیامبر استقبال نمود چه نام داشت و بر چه دینی بود؟

‌أ- عداس، نصرانی

‌ب- عداس، یهود

‌ج- عداس، مشرک.

٩۶- خداوند در کجا جنیان را بسوی پیامبر فرستاد؟

‌أ- در راه برگشت از طائف در وادی النخلة

‌ب- در راه هجرت به مدینه

‌ج- بعد از هجرت.

٩٧- زمانیکه پیامبر و زید از طائف برگشتند چه کسی در مکه آن‌ها را پناه داد؟

‌أ- ابوبکر

‌ب- مطعم بن عدی

‌ج- ولید بن مغیره.

٩۸- ابوذر غفاری در چه سالی مسلمان شد؟

‌أ- یازده بعثت

‌ب- اول بعثت

‌ج- پنجم هجرت.

٩٩- چه کسی ابوذر را مخفیانه نزد پیامبر برد؟

‌أ- علی

‌ب- عمر

‌ج- زید بن حارثه.

۱۰۰- رئیس قبیله دوس که دعوت پیامبر را پذیرفت و خداوند تازیانه‌اش را نورانی گرداند چه نام داشت؟

‌أ- طفیل بن عمر دوسی

‌ب- سوید بن صامت

‌ج- ایاس بن معاذ.

۱۰۱- اسراء و معراج در چه سالی رخ داد؟

‌أ- در سال‌های آخر بعثت

‌ب- پنج سال بعد از بعثت

‌ج- اولین سال بعثت.

۱۰۲- نمازهای پنجگانه در چه وقتی فرض شد؟

‌أ- اسراء و معراج

‌ب- شب قدر

‌ج- در جنگ بدر.

۱۰۳- پیامبر در شب اسراء در چه مسجدی پیشنماز انبیاء شد؟

‌أ- مسجد الحرام

‌ب- مسجدالاقصی

‌ج- مسجد قبا.

۱۰۴- پیامبر در شب اسراء و معراج چگونه به آسمان رفت؟

‌أ- جسماً و روحاً

‌ب- روحاً

‌ج- در خواب.

۱۰۵- طبق تعبیر خداوند هدف از اسراء و معراج چه بود؟

‌أ- آیاتش را به ایشان نشان دهد ﴿لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآ [الإسراء: ۱].

‌ب- دعوت کفار به اسلام

‌ج- تقویت ایمان یاران پیامبر.

۱۰۶- پیامبر کدام صحابه را برای دعوت به مدینه فرستاد؟

‌أ- مصعب بن عمیر

‌ب- معاذ بن جبل

‌ج- بلال بن رباح.

۱۰٧- سابقین اولین از مردان یثرب چه کسانی هستند؟

‌أ- شش نفری که در سال یازده بعثت در موسم حج مسلمان شدند.

‌ب- هفت نفری که در عقبه اولی با پیامبر بیعت کردند.

‌ج- گروهی که در عقبه دوم با پیامبر ملاقات کردند.

۱۰۸- کدامیک از مسلمانان مدینه قبل از هجرت پیامبر با جدیت مردم را دعوت می‌داد؟

‌أ- اسعد بن زرارة

‌ب- سعد بن معاذ

‌ج- عبادة بن صامت.

۱۰٩- چه کسی می‌خواست مصعب بن عمیر را بکشد اما با شنیدن قرآن مسلمان شد؟

‌أ- اسید بن حضیر

‌ب- عبادة بن صامت

‌ج- معاذ بن حارث.

۱۱۰- سعد بن معاذ در چه سالی مسلمان شد؟

‌أ- قبل از هجرت پیامبر

‌ب- بعد از هجرت پیامبر

‌ج- در عقبه اولی.

۱۱۱- سعد بن معاذ و اسعد بن زرارة چه نسبتی با یکدیگر داشتند؟

‌أ- برادرش

‌ب- پسر خاله

‌ج- پسر عمه.

۱۱۲- بیعت عقبه دوم در چه سالی صورت گرفت؟

‌أ- در موسم حج سال سیزده بعثت

‌ب- سال دهم بعثت

‌ج- سال دوم هجری.

۱۱۳- در عقبه دوم چند نفر از مسلمانان یثرب حضور داشتند؟

‌أ- بیست نفر

‌ب- دویست نفر

‌ج- هفتاد و پنج نفر.

۱۱۴- در عقبه دوم چه کسی همراه پیامبر بود؟

‌أ- عمویش عباس

‌ب- ابوبکر

‌ج- علی.

۱۱۵- آیا مشرکین از پیمان عقبه خبردار شدند؟

‌أ- بله، یکنفر بر فراز تپه رفت و صدا زد.

‌ب- خیر.

‌ج- فقط چند نفر محدود خبر داشتند.

۱۱۶- اولین کسی که به سوی مدینه هجرت نمود؟

‌أ- ابوسلمه

‌ب- صهیب

‌ج- عمر بن خطاب.

۱۱٧- پیامبر چند وقت در غار ثور ماندند؟

‌أ- سه روز

‌ب- یک هفته

‌ج- یک شبانه روز.

۱۱۸- چه کسی در غار ثور برای پیامبر و ابوبکر غذا می‌آورد؟

‌أ- عامر بن فهیرة

‌ب- عبدالله بن ابوبکر

‌ج- عبدالله بن اریقط.

۱۱٩- آیا برای هجرت به مدینه مسلمانان همه با هم از مکه خارج شدند؟

‌أ- گروه گروه و مخفیانه هجرت می‌کردند.

‌ب- همه با هم شبانه هجرت نمودند.

‌ج- مشرکین علناً آن‌ها را بیرون کردند.

۱۲۰- مشرکین در کجا نقشه قتل پیامبر را طراحی کردند؟

‌أ- کنار کعبه

‌ب- دارالندوه

‌ج- خانه ابوسفیان.

۱۲۱- در مدینه چه قبیله‌هایی زندگی می‌کردند؟

‌أ- اوس و خزرج

‌ب- قریش و کنانه

‌ج- غطفان و بنی نضیر.

۱۲۲- چه کسانی مامور قتل پیامبر شدند؟

‌أ- مردانی از قریش

‌ب- مردانی از بنی هاشم

‌ج- مردانی از چند قبیله مختلف.

۱۲۳- چه کسی در مسیر هجرت با پیامبر همسفر بود؟

‌أ- علی

‌ب- ابوبکر

‌ج- عبدالله بن ابوبکر.

۱۲۴- پیامبر وابوبکر بعد ازخروج از مکه به کجا رفتند؟

‌أ- غار ثور

‌ب- غار حرا

‌ج- خانه ام معبد.

۱۲۵- چه کسی در غار ثور برای پیامبر و ابوبکر اخبار قریش را می‌آور د؟

‌أ- عبدالله بن ابوبکر

‌ب- عامر بن فهیرة

‌ج- عبدالله بن اریقط.

۱۲۶- پیامبر و ابوبکر چه کسی را به عنوان راهنمای راه اجیر کردند؟

‌أ- عبدالله بن اریقط

‌ب- نضر بن حارث

‌ج- بلال بن رباح.

۱۲٧- چه کسی در راه هجرت پیامبر و همراهانش را دید اما نتوانست به آن‌ها نزدیک شود؟

‌أ- سراقة بن مالک

‌ب- ابوجهل بن هشام

‌ج- چوپانی از قریشی‌ها.

۱۲۸- اولین شهری که پیامبر در راه هجرت خود در آن توقف نمودند؟

‌أ- قبا

‌ب- طائف

‌ج- مدینه.

۱۲٩- اولین مسجدی که پیامبر بنا نمود؟

‌أ- مسجد النبی

‌ب- مسجد قبا

‌ج- مسجد قبلتین.

۱۳۰- پیامبر چند روز در قبا ماندند؟

‌أ- چهار روز

‌ب- ده روز

‌ج- یک ماه.

۱۳۱- کدامیک از دختران پیامبر هجرت نکرد؟

‌أ- زینب

‌ب- ام کلثوم

‌ج- رقیه.

۱۳۲- پیامبر و یارانش با چه هدفی به مدینه هجرت کردند؟

‌أ- ایجاد جامعه‌ای جدید

‌ب- بودن آب و هوای خوب در مدینه

‌ج- کسب ثروت.

۱۳۳- پیامبر بعد از هجرت به مدینه می‌بایست به چه مسایلی رسیدگی می‌کرد؟

‌أ- اقتصادی و سیاسی

‌ب- پاکسازی از لحاظ حلال و حرام

‌ج- هر دو مورد.

۱۳۴- اولین خطبه روز جمعه پیامبر در کجا بود؟

‌أ- در بین قوم بنی سالم بن عوف

‌ب- مسجد قبا

‌ج- مسجد الحرام.

۱۳۵- سردار منافقان مدینه چه کسی بود؟

‌أ- عبدالله بن ابی

‌ب- حیی بن اخطب

‌ج- کعب بن اشرف.

۱۳۶- یهودیان مدینه از چه سرزمینی بودند؟

‌أ- عبرانی

‌ب- حجاز

‌ج- یمن.

۱۳٧- یهودیان با اهالی مدینه چه برخوردی داشتند؟

‌أ- آن‌ها را بی‌سواد وساده لوح می‌دانستند.

‌ب- خود را از عرب‌ها می‌دانستند.

‌ج- با همدیگر رابطه خوبی داشتند.

۱۳۸- عالم یهودی که مسلمان شد؟

‌أ- عبدالله بن سلام

‌ب- حیی ابن اخطب

‌ج- کعب بن اشرف.

۱۳٩- پیامبر هنگام ورود به مدینه در کجا ساکن شد؟

‌أ- خانه ابو ایوب انصاری

‌ب- خانه عمرو بن عوف

‌ج- به محض ورود حجره‌ای برای خود ساخت.

۱۴۰- سقف مسجد النبی و خانه‌های پیامبر با چه ساختند؟

‌أ- خشت و گل

‌ب- تنه و چوب در خت خرما

‌ج- ساروج.

۱۴۱- اولین صحابه الفاظ اذان را در خواب خود شنید و به پیامبر خبر داد؟

‌أ- بلال

‌ب- عمربن الخطاب

‌ج- عبدالله بن زید انصاری.

۱۴۲- اذان در چه سالی مشروع شد؟

‌أ- اول هجری

‌ب- دوم هجری

‌ج- سوم هجری.

۱۴۳- پیمان برادری که پیامبر بین مهاجرین و انصار بست به چه صورت بود؟

‌أ- بین یک نفر از مهاجرین با یک نفر از انصار صورت گرفت.

‌ب- بین مهاجرین با همه انصار

‌ج- بین چند نفر از مهاجرین با چند نفر از انصار.

۱۴۴- یکی از اهداف پیمان برادری که پیامبر بین مهاجرین وانصار بست چه بود؟

‌أ- احساس مسولیت و تشکیل یک جامعه بی‌نظیر

‌ب- آشتی بین مسلمین

‌ج- قدرت دادن به لشکر اسلام.

۱۴۵- نماینده قریش در مدینه چه کسی بود؟

‌أ- عبدالله بن ابی

‌ب- عاص بن وائل

‌ج- یهودان خیبر.

۱۴۶- جهاد در چه سالی مشروع شد؟

‌أ- اول هجری

‌ب- دوم هجری

‌ج- سوم هجری.

۱۴٧- آیه ۳٩ سوره حج ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ ٣٩ چه حکمی را در بر دارد؟

‌أ- وجوب جهاد

‌ب- اجازه جهاد

‌ج- هیچکدام.

۱۴۸- اولین غزوه پیامبر چه نام داشت؟

‌أ- رابغ

‌ب- ودان

‌ج- بدر الاولی.

۱۴٩- اولین سریه چه نام داشت و سردار آن که بود؟

‌أ- سیف البحر، حمزه

‌ب- خرار، سعد بن ابی وقاص

‌ج- سیف البحر، سعد بن ابی وقاص.

۱۵۰- پیامبر اولین خمس از چه جنگی بدست آورد؟

‌أ- سریه نخله

‌ب- غزوه ودان

‌ج- غزوه ذو العشیره.

۱۵۱- اولین مشرکی که به دست مسلمانان کشته شد؟

‌أ- عمرو بن حضرمی

‌ب- نوفل بن مغیره

‌ج- حکم بن کیسان.

۱۵۲- در جنگ بدر هدف خروج قریش چه بود؟

‌أ- نجات اموالشان که با کاروان ابوسفیان بود.

‌ب- از بین بردن پیامبر.

‌ج- اعلام برتری کردن بر بقیه عرب ها.

۱۵۳- در جنگ بدر تعداد مهاجرین بیشتر بود یا انصار؟

‌أ- مهاجرین

‌ب- انصار

‌ج- برابر بودند.

۱۵۴- چرا در جنگ بدر مسلمانان از بارش باران خوشحال شدند بر عکس مشرکین؟

‌أ- محل اطراق مسلمین شن بود اما محل اطراق مشرکین گل و راه آن‌ها را مسدود می‌کرد.

‌ب- باعث ضربه زدن به غذاهای قریش می‌شد.

‌ج- هر دو مورد.

۱۵۵- به رای کدام صحابی دهانه‌های چاه بدر گرفته شد؟

‌أ- حباب بن منذر

‌ب- علی بن ابی طالب

‌ج- سعد بن معاذ.

۱۵۶- کدامیک از صحابه توانست شکم رسول الله را ببوسد؟

‌أ- سواد بن غزیه

‌ب- عمر بن خطاب

‌ج- ابو هریره.

۱۵٧- در جنگ بدر چه کسی از پیامبر نگهبانی می‌کرد؟

‌أ- انصار

‌ب- سعد بن معاذ و چند تن از صحابه

‌ج- ابوبکر و زید بن حارثه.

۱۵۸- شیطان در جنگ بدر خود را به شکل چه کسی در آورده بود؟

‌أ- عبدالله بن ابی

‌ب- ابو جهل

‌ج- سراقة بن مالک جعشمی.

۱۵٩- در جنگ بدر تعداد کشته شده گان طرفین چند نفر بود؟

‌أ- چهارده نفر از صحابه هفتاد نفر از مشرکین

‌ب- هفتاد نفر از مشرکین و هفتاد نفر از صحابه

‌ج- چهارده نفر از مشرکین.

۱۶۰- ابوجهل بدست چه کسی زخمى و سپس کشته شد؟

‌أ- بدست دو نوجوان انصار به نام‌هاى معوذ و معاذ زخمى و سپس بدست عبدالله ابن مسعود کشته شد.

‌ب- بدست عبدالله ابن مسعود زخمى و سپس بدست دو نوجوان انصار به نام‌هاى معوذ و معاذ کشته شد.

‌ج- عمر ابن الخطاب او را زخمى کرد و سپس او را کشت.

۱۶۱- تعداد اسرا در جنگ بدر چند نفر بود؟

‌أ- بیست نفر

‌ب- پنجاه نفر

‌ج- هفتاد نفر.

۱۶۲- پیامبر با اسیران بدر چکار کرد؟

‌أ- در مقابل فدیه آزاد کرد.

‌ب- به شرط آموزش سواد به ده نوجوان مسلمان آن‌ها را آزاد نمود.

‌ج- هر دو مورد.

۱۶۳- داستان جنگ بدر در کدام سوره آمده؟

‌أ- انفال

‌ب- بقره

‌ج- مائده.

۱۶۴- مسلمانان اولین عید را در چه سالی جشن گرفتند؟

‌أ- شوال سال اول هجری

‌ب- شوال سال دوم هجری

‌ج- شوال سال سوم هجری.

۱۶۵- چه کسی با شمشیر زهر آلود برای ترور پیامبر به مدینه آمد؟

‌أ- ابوسفیان.

‌ب- عمیر بن وهب جحمی.

‌ج- صفوان بن امیه.

۱۶۶- کدام قبیله از یهودیان داخل مدینه زندگی می‌کردند؟

‌أ- بنوقینقاع

‌ب- بنی قریظه

‌ج- بنی نضیر.

۱۶٧- اولین یهودیانی که پیمان شکنی کردند؟

‌أ- بنوقینقاع

‌ب- بنی قریظه

‌ج- بنی نضیر.

۱۶۸- پیامبر با یهودانی که پیمان شکنی کردند چه کرد؟

‌أ- آن‌ها را از مدینه بیرون کرد.

‌ب- آن‌ها را به بردگی گرفتند.

‌ج- همه را قتل عام کردند.

۱۶٩- کعب بن اشرف از کدام گروه بود؟

‌أ- صحابه

‌ب- منافقین

‌ج- یهود.

۱٧۰- کدام صحابه کعب بن اشرف را به قتل رساند؟

‌أ- محمد بن مسلمه با چند تن از صحابه.

‌ب- ابو نائله

‌ج- ابو عبیده بن جراح.

۱٧۱- چه کسی خبر بیرون آمدن قریش برای جنگ احد را به پیامبر رساند؟

‌أ- عباس بن عبدالمطلب

‌ب- خالد بن ولید

‌ج- وحی نازل شد.

۱٧۲- در جنگ احد چه کسی جانشین پیامبر در مدینه بود؟

‌أ- عبدالله بن ام مکتوم

‌ب- بلال بن رباح

‌ج- ابوبکر.

۱٧۳- یکی از برنامه‌های دفاعی پیامبر در جنگ احد چه بود؟

‌أ- پنجاه نفر از تیر اندازان ماهر را بر جبل الرماة گماشت تا مشرکین از پشت حمله نکنند.

‌ب- چاه‌های احد را بست.

‌ج- مسلمانان را به عنوان جاسوس بین لشکر دشمن فرستاد.

۱٧۴- پیامبر در جنگ احد شمشیرش را به چه کسی داد؟

‌أ- زبیر بن عوام

‌ب- ابودجانه

‌ج- علی بن ابی طالب.

۱٧۵- فرمانده لشکر مشرکین در جنگ احد که بود؟

‌أ- ابو سفیان

‌ب- ابی بن خلف

‌ج- خالد بن ولید.

۱٧۶- پیامبر این جمله را در مورد چه کسی فرمود؟ [هر پیامبری یاوری دارد و یاور من... است].

‌أ- ابو عبیده بن جراح

‌ب- زبیر بن عوام

‌ج- سعد بن ابی وقاص.

۱٧٧- چه کسی طلحه بن ابو طلحه معروف به قوچ گردان قریش را کشت؟

‌أ- زبیر بن عوام

‌ب- علی بن ابی طالب

‌ج- عمر بن خطاب.

۱٧۸- وحشی بن حرب غلام چه کسی بود؟

‌أ- جبیر بن مطعم

‌ب- ابوسفیان

‌ج- ابی بن خلف.

۱٧٩- چه کسی به غسیل الملائکه لقب گرفت؟

‌أ- حنظله

‌ب- جعفر بن ابی طالب

‌ج- حمزه.

۱۸۰- حنظله در چه جنگی شهید شد؟

‌أ- بدر

‌ب- احد

‌ج- احزاب.

۱۸۱- در جنگ احد چه اشتباهی از مسلمانان سر زد که باعث خسارت آن‌ها شد؟

‌أ- خالی کردن جبل الرماة

‌ب- فرار مسلمین

‌ج- روی آوردن به غنیمت.

۱۸۲- چه کسی در جنگ احد از طرف جبل الرماة بر مسلمین یورش برد؟

‌أ- خالد بن ولید

‌ب- ابوسفیان

‌ج- عبدالله بن قمئه.

۱۸۳- در چه جنگی شهید شدن پیامبر را شایع کردند؟

‌أ- احد

‌ب- احزاب

‌ج- تبوک.

۱۸۴- در جنگ احد چه کسی پیشانی مبارک پیامبر را زخمی کرد؟

‌أ- عبدالله بن شهاب زهری.

‌ب- عتبة بن ابی وقاص.

‌ج- وحشی بن حرب.

۱۸۵- پیامبر این جمله را به چه کسی گفت «اقماک الله» خداوند تو را قطعه قطعه کند؟

‌أ- ابن قمئه

‌ب- عبدالله بن شهاب زهری

‌ج- هیچکدام.

۱۸۶- چه کسی به صورت پیامبر ضربه زد و حلقه کلاه خود در صورت مبارک ایشان فرو رفت؟

‌أ- ابولهب

‌ب- ابن قمئه

‌ج- جبیر بن مطعم.

۱۸٧- بیشترین کسی که در جنگ احد از پیامبر دفاع نمود؟

‌أ- طلحة بن عبیدالله.

‌ب- ابوبکر صدیق.

‌ج- على ابن ابى طالب.

۱۸۸- چه کسی حلقه کلاخود را از صورت مبارک پیامبر بیرون آورد؟

‌أ- طلحة بن عبیدالله.

‌ب- ابو عبیدة بن جراح.

‌ج- عمر بن خطاب.

۱۸٩- مصعب بن عمیر در چه جنگی شهید شد؟

‌أ- بدر

‌ب- احد

‌ج- خیبر.

۱٩۰- در جنگ احد پرچمدار مسلمین چه کسی بود؟

‌أ- مصعب بن عمیر

‌ب- اسامة بن زید

‌ج- عبدالرحمن بن عوف.

۱٩۱- چه کسی ابی بن خلف را مجروح نمود و بر اثر همان زخم به هلاکت رسید؟

‌أ- رسول الله ج

‌ب- حمزه

‌ج- علی.

۱٩۲- پیامبر فرموده «مخیریق بهترین مرد قومش است» مخیریق چه کسی بود؟

‌أ- یکی از یهودان بنی ثعلبه که در جنگ احد همراه لشکر مسلمین خارج و کشته شد.

‌ب- یکی از مشرکان مکه که در جنگ احد مسلمین را یاری نمود اما مشرک از دنیا رفت.

‌ج- یکی بادیه نشینان که در جنگ احد مسلمین را یاری داد.

۱٩۳- پیامبر در مورد چه کسی فرمود «هو من أهل الجنة» در حالیکه یک رکعت نماز نخوانده بود؟

‌أ- اصیرم

‌ب- مخیریق

‌ج- قزمان.

۱٩۴- پیامبر در مورد چه کسی فرمود: «هو من أهل النار» در صورتیکه در جنگ احد جنگید و هفت نفر از مشرکین را کشت؟

‌أ- قزمان

‌ب- مخیریق

‌ج- عبدالله بن ابی.

۱٩۵- در جنگ احد چند نفر شهید شدند؟

‌أ- هفتاد نفر

‌ب- چهل نفر

‌ج- چهارده نفر.

۱٩۶- پیامبر به چه کسی عصایی داد و فرمود این نشانه‌ای باشد میان من وتو در قیامت؟

‌أ- سعد بن معاذ

‌ب- عبدالله بن انیس

‌ج- عبدالله بن ام مکتوم.

۱٩٧- در مورد ماجرای رجیع کدام گزینه صحیح است؟

‌أ- پیامبر چند تن از صحابه را برای آموزش قرآن به طرف قبیله عضل و قاره فرستاد اما آن‌ها خیانت کردند بعضی از صحابه را کشتند و بعضی را به قریش فروختند.

‌ب- قریشی‌ها به قبیله هذیل و عضل و قاره امر کرده بودند که با تظاهر به اسلام چند تن از صحابه را به مکه بیاورند.

‌ج- گروهی ازقبیله عضل و قاره از پیامبر درخواست کردند که چند تن از صحابه را برای آموزش قرآن با خود ببرند قریش با خبر شد و به آن‌ها حمله کردند و همه را کشتند.

۱٩۸- کدام گزینه در مورد حادثه بئر معونه صحیح است؟

‌أ- پیامبر هفتاد نفر از نخبگان صحابه را برای آموزش قرآن به طرف قوم نجد فرستاد اما عامر بن طفیل و طایفه بنی سلیم در مکانی بنام بئر معونه آن‌ها را به شهادت رساندند جز کعب بن زید.

‌ب- پیامبر هفتاد نفر از نخبگان صحابه را برای آموزش قرآن به طرف قوم نجد فرستاد اما قبیله نجد خیانت نموده و همه را به شهادت رساندند.

‌ج- عامر بن طفیل هفتاد نفر از نخبگان و قاریان صحابه را به طرف قومش برد اما قوم بنی سلیم به آن‌ها حمله کردند و همه را شهید کردند.

۱٩٩- یهود بنی نضیر چگونه خواستند پیامبر را ترور کنند؟

‌أ- خواستند سنگ آسیاب را از روی دیواری که پیامبر به تکیه زده بود بر سر ایشان بیاندازند.

‌ب- پیامبر را دعوت کردند و در غذایش سم ریختند.

‌ج- یکی را مامور کردند تا پیامبر را بکشد.

۲۰۰- پیامبر چگونه از نقشه شوم یهودیان بنی نضیر (ترور کردن) باخبر شد؟

‌أ- خداوند توسط جبرئیل به ایشان خبر داد.

‌ب- یکی از اصحاب، آن‌ها را دید.

‌ج- هر دو مورد.

۲۰۱- چه کسی یهودان بنی نضیر را بر سرپیچی از امر رسول الله و جنگیدن با ایشان تشویق کرد؟

‌أ- عبدالله بن ابی

‌ب- قبیله قریش

‌ج- یهودان خیبر.

۲۰۲- داستان جنگ احد در کدام سوره آمده است؟

‌أ- آل عمران

‌ب- بقره

‌ج- کهف.

۲۰۳- در کدام غزوه پیامبر دستور داد نخلستان‌ها را قطع و بسوزانند؟

‌أ- غزوه احزاب

‌ب- جنگ خیبر

‌ج- غزوه بنی نضیر.

۲۰۴- کدام سوره در مورد غزوه بنی نضیر نازل شد؟

‌أ- حشر

‌ب- ملک

‌ج- مجادله.

۲۰۵- به رای کدام صحابه در جنگ احزاب برای مقابله با دشمن خندق حفر کردند؟

‌أ- سلمان فارسی

‌ب- عمربن خطاب

‌ج- حباب بن منذر.

۲۰۶- در جنگ خندق کدام صحابه پیامبر و چند تن از یارانش را برای غذا دعوت کرد و چه اتفاقی افتاد؟

‌أ- جابر بن عبدالله گوسفندی را ذبح کرد و پیامبر و چند تن دیگر را دعوت نمود اما پیامبر با یکهزار صحابه که مشغول حفر خندق بودند به میهمانی رفتند و همه از غذا خوردند در حالیکه دیگ همچنان پر بود و خمیر همسان قبل از آن نان می‌پختند.

‌ب- سعد بن ابی وقاص متوجه شد که پیامبر شدیدا گرسنه است غذایی را به اندازه پیامبر و چند نفر دوستانش آماده نمود اما پیامبر همه کسانیکه مشغول حفر خندق بودند دعوت نمود همه سیر خوردند و دیگ همچنان پر بود.

‌ج- جابر بن عبدالله پیامبر را دعوت نمود اما ایشان دعوت جابر را نپذیرفتند زیرا همه اصحاب گرسنه بودند.

۲۰٧- در کدام قسمت مدینه خندق حفر نمودند؟

‌أ- قسمت شمال مدینه

‌ب- در اطراف مدینه

‌ج- قسمت جنوبی مدینه.

۲۰۸- در جنگ احزاب یا خندق چند نفر کشته و شهید شدند؟

‌أ- شش نفر مسلمانان ده نفر مشرکان

‌ب- شش نفر مشرکان ده نفر مسلمانان

‌ج- شش نفر مشرکان.

۲۰٩- کدام صحابیه ای یهودی را به قتل رساند؟

‌أ- صفیه بنت عبدالمطلب

‌ب- صفیه بنت حیی

‌ج- ام سلمه.

۲۱۰- در جنگ خندق نیرنگ کدامیک از صحابه تازه مسلمان عزم دشمن را سست نمود؟

‌أ- نعیم بن مسعود

‌ب- خالد بن ولید

‌ج- حذیفة بن یمان.

۲۱۱- پیامبر در مورد چه کسی فرمود «عرش رحمان بخاطر مرگ او لرزید»؟

‌أ- سعد بن معاذ

‌ب- سعد بن ابی وقاص

‌ج- معاذ بن جبل.

۲۱۲- سردار قوم بنی قریظه چه کسی بود؟

‌أ- کعب بن اسد

‌ب- کعب بن اشرف

‌ج- حیی بن اخطب.

۲۱۳- پیامبر چه کسی را مامور نمود تا در مورد بنی قریظه قضاوت کند؟

‌أ- سعد بن معاذ

‌ب- عمر بن خطاب

‌ج- ابو لبابه.

۲۱۴- کدامیک از صحابه خود را به ستون مسجدالحرام بست تا خداوند توبه‌اش را قبول کند؟

‌أ- ابولبابه

‌ب- ابوهریره

‌ج- ابوامامه.

۲۱۵- در مورد یهود بنی قریظه چه حکمی اجرا شد؟

‌أ- مردان را کشتند و زنان و بچه‌ها را اسیر کردند.

‌ب- مردان و پسران نابالغ را کشتند و زنان و دخترانشان را اسیر نمودند.

‌ج- همه را اسیر کردند.

۲۱۶- چه کسی سلام بن ابی الحقیق (ابو رافع) یکی از بزرگترین جنایتکاران یهود را کشت؟

‌أ- عبدالله بن عتیک

‌ب- ابو عبیده

‌ج- جعفر بن ابی طالب.

۲۱٧- غزوه بنی مصطلق در چه سالی رخ داد؟

‌أ- سال ششم هجری

‌ب- سال پنجم هجری

‌ج- سال هفتم هجری.

۲۱۸- آیات ۱ تا ۸ از سورة منافقون ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ١ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٢ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ ٣ ۞وَإِذَا رَأَيۡتَهُمۡ تُعۡجِبُكَ أَجۡسَامُهُمۡۖ وَإِن يَقُولُواْ تَسۡمَعۡ لِقَوۡلِهِمۡۖ كَأَنَّهُمۡ خُشُبٞ مُّسَنَّدَةٞۖ يَحۡسَبُونَ كُلَّ صَيۡحَةٍ عَلَيۡهِمۡۚ هُمُ ٱلۡعَدُوُّ فَٱحۡذَرۡهُمۡۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ يَسۡتَغۡفِرۡ لَكُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوۡاْ رُءُوسَهُمۡ وَرَأَيۡتَهُمۡ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ أَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ لَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ٦ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَفۡقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّۚ وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ٨ برای تصدیق کدام صحابه نازل شد؟

‌أ- زید بن حارثه

‌ب- زید بن ارقم

‌ج- اسید بن حضیر.

۲۱٩- ماجرای افک در چه غزوه‌ای رخ داد؟

‌أ- غزوه خیبر

‌ب- بنی مصطلق

‌ج- احد.

۲۲۰- کدام صحابی ام المومنین عایشهل را سوار بر مرکبش نمود و ایشان را به سپاه رساند؟

‌أ- صفوان بن معطل

‌ب- حسان بن ثابت

‌ج- عبدالرحمن بن عوف.

۲۲۱- چه کسی قضیه دروغین افک را بین مردم شایع نمود؟

‌أ- عبدالله بن ابی

‌ب- ابوجهل

‌ج- عمرو بن عبدود.

۲۲۲- ام المومنین عایشه بعد از چند مدت از قضیه افک خبر دار شد؟

‌أ- همان زمان

‌ب- بعد از یک هفته

‌ج- بعد از یک ماه.

۲۲۳- خداوند در کدامین آیات برائت عایشهل را ثابت نمود؟

‌أ- ۱۰ آیه از سوره نور

‌ب- ۱۰ آیه از سوره نساء

‌ج- ۱۰ آیه از سوره انفال.

۲۲۴- چه کسانی بخاطر قضیه افک بر آن‌ها حد اجرا شد، آن حد چه بود؟

‌أ- مسطح بن اثاثه، حسان بن ثابت، حمنة بنت جحش. ۸۰ ضربه شلاق

‌ب- مسطح بن اثاثه، حسان بن ثابت. ۸۰ ضربه شلاق

‌ج- حسان بن ثابت، عبدالله بن ابی. سنگسار.

۲۲۵- چه انگیزه ای پیامبر را بر آن داشت تا برای بجا آوردن عمره رهسپار مکه شود؟

‌أ- خداوند بوسیله وحی به ایشان امر نمود.

‌ب- خواب دید که با یارانش عمره بجا می‌آورند.

‌ج- بعضی از صحابه پیشنهاد دادند و پیامبر نیز پذیرفت.

۲۲۶- رسول الله قبل از بیعت رضوان چه کسی را بعنوان سفیر نزد قریش فرستاد؟

‌أ- عثمان بن عفان

‌ب- عمر بن خطاب

‌ج- محمد بن مسلمه.

۲۲٧- این آیه ﴿۞لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا ١٨ [الفتح: ۱۸]. در مورد چه کسانی نازل شد؟

‌أ- کسانی که در بیعت الرضوان شرکت نمودند.

‌ب- کسانی که در عقبه اولی شرکت داشتند.

‌ج- کسانی که بعد از فتح مکه با پیامبر بیعت نمودند.

۲۲۸- چند نفر از صحابه در بیعت الرضوان شرکت داشتند؟

‌أ- تقریبا هزار و چهار صد نفر.

‌ب- نزدیک به صد و پنجاه نفر.

‌ج- تعداد اندکی.

۲۲٩- صلح حدیبیه در چه سالی اتفاق افتاد؟

‌أ- سال ششم هجری

‌ب- سال هفتم هجری

‌ج- سال هشتم هجری.

۲۳۰- اولین کسی که بعد از صلح حدیبیه به مشرکین برگردانده شد؟

‌أ- ابو جندل

‌ب- سهیل

‌ج- کعب بن عجره.

۲۳۱- پیامبر در چه سالی به پادشاهان نامه نوشت و آن‌ها را به اسلام دعوت نمود؟

‌أ- قبل از هجرت

‌ب- سال چهارم هجری

‌ج- سال ششم هجری.

۲۳۲- چه کسی نامه پیامبر را به نجاشی رساند؟

‌أ- عمرو بن امیه ضمری

‌ب- عمرو بن عاص

‌ج- ابو لبابه.

۲۳۳- چه کسی نامه پیامبر را به مقوقس پادشاه مصر رساند؟

‌أ- حاطب بن ابی بلتعه

‌ب- علاء بن حضرمی

‌ج- دحیة بن خلیفه.

۲۳۴- چه کسی نامه‌ی پیامبر را به خسرو پرویز پادشاه ایران رساند؟

‌أ- عبدالله بن حذافه

‌ب- شجاع بن وهب

‌ج- سلیط بن عمرو.

۲۳۵- چه کسی نامه پیامبر را قیصر روم رساند؟

‌أ- دحیة بن خلیفه

‌ب- عمرو بن عاص

‌ج- خالد بن ولید.

۲۳۶- پیامبر به کدامین پادشاهان نامه نوشت؟

‌أ- پادشاه بحرین، عمان، دمشق.

‌ب- پادشاه فارس، یمامه، روم.

‌ج- هر دو گزینه.

۲۳٧- کدام پادشاه نامه پیامبر را پاره کرد؟

‌أ- پادشاه روم

‌ب- پادشاه فارس

‌ج- پادشاه عمان.

۲۳۸- غزوه غابه یا ذی قرد با چه قومی صورت گرفت؟

‌أ- با گروهی از بنی فزاره که شتران پیامبر را غارت کرده بودند.

‌ب- با قوم عضل و قاره که چند نفر از صحابه را شهید کردند.

‌ج- با قوم بنی سلیم که هفتاد نفر از قاریان را شهید کردند.

۲۳٩- فتح خیبر در چه سالی رخ داد؟

‌أ- سال ششم

‌ب- سال هفتم

‌ج- سال هشتم.

۲۴۰- خیبر که رسول الله آن را فتح نمود چگونه جایی بود؟

‌أ- شهری بزرگ و دارای قلعه‌های محکم و کشتزارهای فراوان بود.

‌ب- شهری کوچک اما یهودانی متعصب و کینه توز داشت.

‌ج- خیبر یکی از محله‌های مدینه بود که قلعه‌ها و زمین‌های یهود آنجا واقع شده بود.

۲۴۱- هنگام جنگ خیبر پیامبر چه کسی را جانشین خود در مدینه قرار داده بود؟

‌أ- سباع بن عرطفه

‌ب- نمیلة بن عبدالله لیثی

‌ج- عثمان بن عفان.

۲۴۲- چه کسانی در خیبر زندگی می‌کردند؟

‌أ- بادیه نشینان که ثروتمندان عرب بودند.

‌ب- مشرکان

‌ج- یهودی‌ها.

۲۴۳- ابوهریره در چه سالی مسلمان شد؟

‌أ- قبل از هجرت

‌ب- سال چهارم هجری

‌ج- سال هفتم هجری.

۲۴۴- رسول الله در جنگ خیبر فرمود «پرچم را به کسی خواهم داد که خدا و رسولش او را دوست دارند و او هم آن‌ها را دوست دارد» آن شخص که بود؟

‌أ- علی

‌ب- حمزه

‌ج- اسامه.

۲۴۵- جعفر بن ابی طالب و ابوموسی اشعری و دیگر مسلمانان در چه سالی از حبشه برگشتند؟

‌أ- سال اول هجری

‌ب- سال هفتم بعد از فتح خیبر

‌ج- سال هشتم بعد از فتح مکه.

۲۴۶- چه کسی در خیبر گوسفند زهر آلود را به پیامبر هدیه داد؟

‌أ- زینب بنت حارث همسر سلام بن مشکم

‌ب- دختر حیی بن اخطب

‌ج- همسر حیی بن اخطب.

۲۴٧- پیامبر با کدامیک از همسرانش در راه خیبر ازدواج نمود؟

‌أ- میمونه بنت حارث

‌ب- صفیه بنت حیی

‌ج- ماریه قبطیه.

۲۴۸- پیامبر بعد از فتح خیبر، خیبر را به چه کسانی سپرد؟

‌أ- تعدادی از مسلمین

‌ب- آن‌هایی که از حبشه برگشته بودند.

‌ج- یهودیان.

۲۴٩- کدامیک از صحابه همراه پیامبر بود و آن گوسفند زهر آلود را خورد و شهید شد؟

‌أ- بشر بن براء بن معرور

‌ب- سعد بن عباده

‌ج- عبادة بن بشر.

۲۵۰- چه زمانی فدک ملک پیامبر شد؟

‌أ- بعد از فتح خیبر اهل فدک خودشان تقاضای صلح نمودند

‌ب- قبل از فتح خیبر

‌ج- بعد از بیرون رفتن بنی نضیر زیرا فدک در زمین‌های بنی نضیر بود.

۲۵۱- پیامبر چه زمانی با ام المومنین میمونه ازدواج نمود؟

‌أ- بعد ازعمره القضاء در مکه

‌ب- در مدینه

‌ج- هنگام صلح حدیبیه.

۲۵۲- جنگ مؤته در چه سالی رخ داد؟

‌أ- هشتم هجری

‌ب- هفتم هجری

‌ج- نهم هجری.

۲۵۳- انگیزه جنگ مؤته چه بود؟

‌أ- حاکم بلقاء از جانب قیصر روم حارث بن عمیر سفیر پیامبر را کشت

‌ب- می‌خواستند آنجا را فتح کند

‌ج- خود رومی‌ها برای جنگیدن آماده شده بودند.

۲۵۴- تعداد مسلمانان در جنگ مؤته چند نفر بود؟

‌أ- سه هزار

‌ب- هزار

‌ج- دو هزار.

۲۵۵- درجنگ مؤته پیامبر چند نفر را امیر کرد و چه کسانی بودند؟

‌أ- ۳ نفر، زید بن حارثه، جعفر بن ابی طالب، عبداالله بن رواحه

‌ب- ۲ نفر، جعفر بن ابی طالب، عبدالله بن رواحه

‌ج- ۱ نفر، خالد بن ولید.

۲۵۶- چرا جعفر بن ابی طالب به جعفر طیار معروف است؟

‌أ- زیرا در جنگ مؤته دو دستش را از دست داد و خداوند در مقابل در بهشت دو بال به او بخشید.

‌ب- بعد از شهید شدن در جنگ مؤته ملائکه‌ها او را حمل نمودند.

‌ج- بعد از شهید شدن ملائکه‌ها او را غسل دادند.

۲۵٧- چه کسی لقب سیف الله (شمشیر خدا) گرفت؟

‌أ- خالد بن ولید

‌ب- علی بن ابی طالب

‌ج- جعفر بن ابی طالب.

۲۵۸- در جنگ مؤته چه کسانی مقابل مسلمانان بودند؟

‌أ- یهودی‌ها

‌ب- رومیان

‌ج- مشرکین عرب.

۲۵٩- در جنگ مؤته چند نفر شهید شدند؟

‌أ- ۱۲ نفر

‌ب- ۲۰ نفر

‌ج- ۱۰۰ نفر.

۲۶۰- زمانیکه پیامبر برای فتح مکه آهنگ سفر کرد چه کسی خواست برای قریش جاسوسی کند؟

‌أ- حاطب بن ابی بلتعه

‌ب- عبدالله بن ابی

‌ج- محمد بن مسلمه.

۲۶۱- پیامبر با حاطب بن ابی بلتعه کسی که می‌خواست جاسوسی قریش کند چکار کرد؟

‌أ- او را بخشید چون در جنگ بدر حاضر شده و خداوند بدریان را آمرزیده است.

‌ب- او را به حکم جاسوسی کشت.

‌ج- او را مرتد محسوب نمود و او را تبعید کرد.

۲۶۲- مکه در چه سالی فتح شد؟

‌أ- سال هشتم هجری

‌ب- سال نهم هجری

‌ج- بعد از وفات پیامبر.

۲۶۳- چه کسی بر بام کعبه اذان گفت؟

‌أ- بلال بن رباح

‌ب- عبدالله بن ام مکتوم

‌ج- زید بن حارثه.

۲۶۴- پیامبر بعد از فتح مکه چند شب در آنجا اقامت کردند؟

‌أ- ۱٩ شب

‌ب- سه شب

‌ج- یک ماه.

۲۶۵- بت عزی در کدام منطقه قرار داشت؟

‌أ- در منطقه نخله

‌ب- در وادی القری

‌ج- در یکی از محله‌های شهر قبا.

۲۶۶- بت عزی بدست چه کسی از بین رفت؟

‌أ- خالد بن ولید

‌ب- محمد بن مسلمه

‌ج- طلحة بن عبیدالله.

۲۶٧- سواع به دست چه کسی نابود شد؟

‌أ- عمرو بن عاص

‌ب- خالد بن ولید

‌ج- علی بن ابی طالب.

۲۶۸- بت منات بدست چه کسی نابود شد؟

‌أ- پیامبر ج.

‌ب- سعد بن زید اشهلی.

‌ج- عمر.

۲۶٩- اولین جنگی که بعد از فتح مکه صورت گرفت؟

‌أ- حنین.

‌ب- خیبر.

‌ج- غزوه طائف.

۲٧۰- پیامبر هنگام جنگ حنین چه کسی را جانشین در مکه قرار داد؟

‌أ- عتاب بن اسید

‌ب- علی بن ابی طالب

‌ج- ابوبکر صدیق.

۲٧۱- در جنگ حنین چه گروهی مقابل مسلمانان بودند؟

‌أ- قبیله هوازن و ثقیف

‌ب- قبیله اوس و خزرج

‌ج- یهود بنی قریظه.

۲٧۲- پیامبر در جنگ حنین با کدام یک از بستگانش روبرو شد و با او چه کرد؟

‌أ- شیما خواهر شیریش او را آزاد نمود.

‌ب- ام ایمن دایه اش، او را آزاد نمود.

‌ج- خاله شیریش، او را به عنوان اسیر تقسیم نمود.

۲٧۳- قوم هوازن و ثقیف از حنین به کجا پناهنده شدند؟

‌أ- طائف

‌ب- مدینه

‌ج- مکه.

۲٧۴- پیامبر با غنایمی که از غزوه حنین جمع کرده بود چکار کرد؟

‌أ- همه را بین قریش و بقیه اعراب تقسیم نمود.

‌ب- فقط بین مهاجرین وانصار تقسیم نمود.

‌ج- بین هر کسی که در جنگ شرکت کرده بود تقسیم نمود.

۲٧۵- پیامبر بعد از تقسیم غنائم در جعرانه به کجا رفتند؟

‌أ- برای ادای عمره به مکه بازگشتند.

‌ب- به خانه اشان در مدینه برگشتند.

‌ج- به جنگ با اهل طائف رفتند.

۲٧۶- حارث بن عمیر (سفیر پیامبر) به دست چه کسی به شهادت رسید؟

‌أ- شرحبیل بن عمرو غسانی

‌ب- عبدالله بن ابی

‌ج- هیچکدام.

۲٧٧- اسم شتر رسول الله چه بود؟

‌أ- قصواء

‌ب- بیرحاء

‌ج- حیزوم.

۲٧۸- جاسوس رومیان در بین مسلمانان چه کسی بود؟

‌أ- ابو عامر فاسق

‌ب- عبدالله بن ابی بن سلول

‌ج- حاطب بن ابی بلتعه.

۲٧٩- سپاهیان روم چند نفر بودند؟

‌أ- چهل هزار نفر

‌ب- چهار صد هزار نفر.

‌ج- چهار هزار نفر.

۲۸۰- رسول خدا درباره‌ی عثمان هنگامی که ٩۰۰ شتر و ۱۰۰ اسب در راه انفاق می‌نمود چه فرمودند؟

‌أ- از امروز به بعد، عثمان هر عملی که انجام دهد، زیان نخواهد دید

‌ب- عثمان با این کار بهشت را بر خود واجب نمود.

‌ج- عثمان زودتر از بقیه به بهشت می‌رسد.

۲۸۱- رسول خدا با چه تعداد لشکر به سوی شام (غزوه تبوک) حرکت کرد؟

‌أ- سی هزار

‌ب- سیصد هزار

‌ج- سه هزار نفر.

۲۸۲- نام دیگر سپاه تبوک چه بود؟

‌أ- جیش العسره

‌ب- جیش النور

‌ج- جیش محمد ج.

۲۸۳- در غزوه تبوک استفاده از آب کدام چاه را ممنوع اعلام نمود؟

‌أ- چاه تبوک.

‌ب- چاه قوم ثمود.

‌ج- چاهی که شتر صالح÷ از آن می‌نوشید.

۲۸۴- کدام صحابه صاحب سر رسول خدا لقب گرفت؟

‌أ- ابوبکر صدیق

‌ب- عمار بن یاسر

‌ج- حذیفة بن یمان.

۲۸۵- آخرین غزوه‌ای که پیامبر در آن شرکت کرد چه نام داشت؟

‌أ- تبوک

‌ب- حنین

‌ج- خیبر.

۲۸۶- تعداد شهدای تبوک چند نفر بود؟

‌أ- صد و بیست نفر

‌ب- دویست نفر

‌ج- جنگی صورت نگرفت و شهیدی نبود.

۲۸٧- این آیه ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَنفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ لِيَتُوبُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٨ [التوبة: ۱۱۸]. در مورد چه کسانی نازل شد؟

‌أ- کعب بن مالک، مرارة بن ربیع، هلال بن امیه چون از جنگ تبوک تخلف نمودند.

‌ب- علی بن ابی طالب، محمد بن مسلمه، سباع بن عرطفه، چون از جنگ تبوک تخلف نمودند

‌ج- عثمان بن عفان، عمار بن یاسر، حذیفة بن یمان.

۲۸۸- نخستین بار حکم لعان بر چه کسانی و چه هنگام اجرا شد؟

‌أ- میان عویمرعجلانی و همسرش

‌ب- میان زن و مرد غامدی

‌ج- میان ابو طلحه و همسرش.

۲۸٩- نام نجاشی کیست؟

‌أ- اصحمه

‌ب- ابرهه

‌ج- اصیرم.

۲٩۰- در سال نهم هجری پیامبر چه کسی را بعنوان امیر حجاج به مکه فرستاد؟

‌أ- ابوبکر

‌ب- عثمان

‌ج- زبیر بن عوام.

۲٩۱- از میان غزوات پیامبر در کدام غزوه‌ها در مر حله اول شکست خوردند؟

‌أ- احد، حنین

‌ب- مؤته، تبوک

‌ج- خندق، خیبر.

۲٩۲- در چه سالی به مشرکین اجازه شرکت در مراسم حج را ندادند؟

‌أ- در سال هشتم هجری هنگام فتح مکه

‌ب- سال نهم

‌ج- از سال دهم.

۲٩۳- هدف پیامبر از جهاد چه بود؟

‌أ- برای رهایی انسان از نظام خشونت و دشمنی و برقرار کردن عدل و انصاف

‌ب- برای گرفتن حق ظالم از مظلوم

‌ج- برای نجات اعراب از دست رومیان.

۲٩۴- پیامبر چه کسی را برای دعوت به یمن فرستاد؟

‌أ- معاذ بن جبل

‌ب- سعد بن معاذ

‌ج- سعد بن ابی وقاص.

۲٩۵- پیامبر چه کسی را برای دعوت به سوی همدان فرستاد و آیا آن‌ها اسلام را پذیرفتند؟

‌أ- علی بن ابی طالب، بله

‌ب- خالد بن ولید، بله

‌ج- ابو موسی اشعری، خیر.

۲٩۶- چه کسی در زمان حیات پیامبر ادعای پیامبری کرد؟

‌أ- مسیلمه کذاب

‌ب- عبدالله بن ابی

‌ج- وحشی بن حرب.

۲٩٧- پیامبر این آیه را در جواب چه کسی تلاوت نمود؟ ﴿إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ١٢٨ [الأعراف: ۱۲۸].

‌أ- مسیلمه کذاب

‌ب- اسود عنسی

‌ج- عبدالله بن ابی.

۲٩۸- چه کسی برای بار دوم و در حیات پیامبر ادعای نبوت نمود؟

‌أ- أسود عنسی

‌ب- مسیلمه کذاب

‌ج- ابو عامر فاسق.

۲٩٩- چه کسانی بعد از فتح مکه و در سال نهم خواستند پیامبر را ترور کنند؟

‌أ- عامر بن طفیل و اربد بن قیس

‌ب- ابو عامر و یارانش

‌ج- مسیلمه و یارانش.

۳۰۰- مسیلمه به دست چه کسی کشته شد؟

‌أ- وحشی بن حرب

‌ب- عبدالله بن مسعود

‌ج- عبدالله بن عمر.

۳۰۱- أسود عنسی را چه کسی کشت؟

‌أ- فردی به نام فیروز یک شبانه روز قبل از وفات پیامبر ج.

‌ب- وحشی بن حرب.

‌ج- عمر بن خطاب.

۳۰۲- پیامبر در حجة الوداع از کجا احرام بست؟

‌أ- ذوالحلیفه

‌ب- یلملم

‌ج- هیچکدام.

۳۰۳- قبل از وفات پیامبر هنگام بیماری رسول الله چه کسی به جای ایشان امام می‌شد؟

‌أ- ابوبکر

‌ب- طلحه

‌ج- عبدالرحمن بن عوف.

۳۰۴- ابوبکر در حیات پیامبر چند نماز را با جماعت بجای رسول الله خواند؟

‌أ- ۱٧ نماز

‌ب- هفت نماز

‌ج- سه نماز.

۳۰۵- پیامبر در خانه کدام یک از زنانش وفات نمود؟

‌أ- عائشه

‌ب- ام سلمه

‌ج- زینب بنت جحش.

۳۰۶- پیامبر در چه سالی وفات نمود؟

‌أ- ۱۱ هجری

‌ب- ده هجری

‌ج- نه هجری.

۳۰٧- چرا پیامبر را در خانه عائشه دفن کردند؟

‌أ- زیرا پیامبران در همان جائیکه می‌کنند دفن می‌شوند

‌ب- چون وصیت نموده بود.

‌ج- به پیشنهاد عایشه و توافق صحابه.

۳۰۸- کدام زن‌های پیامبر در زمان حیاتش وفات نمودند؟

‌أ- خدیجه، زینب بنت خزیمه

‌ب- خدیجه، سوده بنت زمعه

‌ج- خدیجه، حبیبه بنت ابوسفیان.

۳۰٩- دومین همسر پیامبر ج چه نام داشت؟

‌أ- سوده بنت زمعه

‌ب- عایشه بنت ابوبکر

‌ج- حفصه بنت عمر.

۳۱۰- اولین زن پیامبر که بعد از پیامبر ج وفات نمود؟

‌أ- خدیجه

‌ب- زینب بنت جحش

‌ج- سوده بنت زمعه.

۳۱۱- هفتمین همسر پیامبر که بود؟

‌أ- زینب بنت جحش

‌ب- ام سلمه هند بنت ابی امیه

‌ج- صفیه بنت حیی.

۳۱۲- با نزول آیه ﴿وَإِذۡ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَأَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِ أَمۡسِكۡ عَلَيۡكَ زَوۡجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخۡفِي فِي نَفۡسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبۡدِيهِ وَتَخۡشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَىٰهُۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗاۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولٗا٣٧ [الأحزاب: ۳٧]. چه نوع عملی باطل شد؟

‌أ- فرزند خواندگی

‌ب- زنده به گور کردن دختران

‌ج- ازدواج با زن فرزند خوانده.

۳۱۳- خداوند ازدواج کدامیک از زنان پیامبر را بر او واجب گرداند؟

‌أ- زینب بنت جحش

‌ب- عایشه بنت ابوبکر

‌ج- حفصه بنت عمر.

۳۱۴- در صلح حدیبیه موقعی که صحابه از ذبح کردن قربانی‌ها سرباز زدند پیامبر با کدام یک از زنان مشورت نمود؟

‌أ- ام سلمه

‌ب- خدیجه

‌ج- عائشه.

۳۱۵- صحابه چگونه می‌فهمیدند که پیامبر از یک مکانی عبور کرده است؟

‌أ- جای پای شترش

‌ب- از بوی خوش عرقش

‌ج- از شور و شوق مردم.

۳۱۶- پیامبر در فصاحت و بلاغت چگونه بود؟

‌أ- جوامع الکلم بود

‌ب- ادیب و شاعر بود

‌ج- شخص عادی بود.

۳۱٧- کدامیک از اسماء پیامبر است؟

‌أ- ماحى

‌ب- عاقب

‌ج- هر دو مورد.

شرح:

ماحى یعنى: خداوند کفر را توسط پیامبر پاک کرد.

عاقب یعنى: آخر، و یا خاتم الانبیاء، کسى که بعد از او پیامبرى نیست.

۳۱۸- چند مرتبه اسم «محمد» در قرآن ذکر شده؟

‌أ- ۴ مرتبه

‌ب- ۱۴ مرتبه

‌ج- ۲۴ مرتبه.

۳۱٩- چگونه صحابه بر پیامبر نماز خواندند؟

‌أ- با یک جماعت با امامت ابو بکر صدیق

‌ب- با چند جماعت و امام‌هاى متفرقه یکى پس از دیگرى

‌ج- گروه گروه ولى بصورت جداگانه و فرادا و بدون امام نماز خواندند.

۳۲۰- چه کسانى پیامبر را شستند؟

‌أ- على بن أبى طالب و فضل بن عباس و قُثَم بن عباس و أسامة بن زید.

‌ب- ابوبکر و عمر و عثمان و على.

‌ج- عایشه و حفصه و صفیه و فاطمه.

۳۲۱- طریقه کفن و دفن پیامبر ج چگونه بود؟

‌أ- او را کفن پوشاندند و در مسجد نبوى دفن کردند

‌ب- بدون کفن، ولى با لباس خودش او را در مسجد نبوى دفن کردند

‌ج- بدون کفن، ولى با لباس خودش او را در اتاق عایشه دفن کردند.

۳۲۲- مؤلف کتاب «الرحیق المختوم» در شرح سیرت نبوى چه کسى است؟

‌أ- صفى الدین مبارکفورى هندى

‌ب- اسماعیل ابن کثیر دمشقى

‌ج- عبدالملک ابن هشام بصرى.

جوابات

۱- عرب در لغت به چه معناست؟

صحرای خشک و بیابان‌های بی‌آب و علف.

۲- موقعیت جغرافیایی اعراب را بررسی کنید.

وسط قاره‌های معروف قرار دارد و از راه خشکی و دریا به قاره‌ها منتهی می‌شود.

۳- مورخین اعراب را به چند دسته تقسیم کرده‌اند؟ نام ببرید.

سه دسته، عرب بادئه (عاد، ثمود...) عرب عاربه (قحطانی‌ها) اعراب مستعربه یا همان عدنانی‌ها (نوادگان اسماعیل).

۴- اسماعیل÷ در طول حیاتش رهبری کدام شهر را بر عهده داشت؟

مکه.

۵- اعراب قبل از بت پرستی بر چه دینی بودند؟

دین اسماعیل.

۶- چه کسی اعراب مکه را به بت پرستی دعوت داد؟

عمرو بن لحی.

٧- اولین بتی که در کعبه گذاشته شد؟

هبل.

۸- سه بت معروف عرب را نام ببرید.

منات، لات، عزی.

٩- ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ منظور از نُصُب چیست؟

سنگ‌هایی در اطراف کعبه که حیوانات خود را برای تقرب به بت‌ها بر روی آن ذبح می‌کردند.

۱۰- یهودیان برای اولین بار در چه سالی به جزیرة العرب هجرت کردند؟

سال ۵٧۸ میلادی، بعد از حمله بختنصر به فلسطین.

۱۱- هنگام ظهور اسلام مشهورترین قبایل یهودی کدام بودند؟

هر دو مورد.

۱۲- بیشتر مردم جزیرة العرب به چه شغلی مشغول بودند؟

تجارت.

۱۳- خانواده‌ی پیامبر ج به چه خاندانی معروف است؟

هاشمی.

۱۴- چاه زمزم برای اولین بار توسط چه کسانی پُرشد؟

قبایل جرهم.

۱۵- چاه زمزم قبل ازحادثه فیل، توسط چه کسی حفر شد؟

عبدالمطلب در عالم خواب فرمان یافت چاه زمزم را حفر کند.

۱۶- ابرهه‌ی حبشی بر کجا حکومت می‌کرد؟

یمن.

۱٧- چرا ابرهه قصد ویران نمودن کعبه را نمود؟

برای انتقام از مردی از بنی کنانه که کلیسای ابرهه را نجس کرده بود.

۱۸- پیامبر در چه سالی متولد شدند؟

دوشنبه سال عام الفیل مصادف با سال ۵٧۱ میلادی.

۱٩- از پیامبر ج روایت شده که من فرزند دو ذبیح هستم آن دو ذبیح چه کسانی هستند؟

اسماعیل، عبدالله.

۲۰- کنیز عبدالله که بعدها دایه رسول ج شد؟

برکه (ام ایمن).

۲۱- اولین کسی که به پیامبر ج شیر داد؟

ثویبه.

۲۲- عموی پیامبر ج که برادر شیری ایشان است؟

حمزه.

۲۳- کدام گزینه صحیح است؟

هر دو مورد.

۲۴- رسول الله ج در چند سالگی مادرش را از دست داد؟

شش سالگی.

۲۵- رسول الله ج در چند سالگی پدر بزرگ و سرپرستش را از دست داد؟

هشت سالگی.

۲۶- پیامبر ج قبل از بعثت در چه جنگی شرکت نمود؟

فجار.

۲٧- مقتضای پیمان حلف الفضول که پیامبر در آن شرکت نمود چه بود؟

گرفتن حق مظلوم از ظالم.

۲۸- پیامبر برای اولین بار در چند سالگی سفر نمودند؟

۱۲سالگی.

۲٩- پیامبر ج با سرمایه چه کسی برای تجارت به شام رفت؟

خدیجه.

۳۰- پیامبر ج در چند سالگی با خدیجه ازدواج نمود؟

بیست و پنج سالگی.

۳۱- اولین فرزند رسول الله ج چه نام داشت؟

قاسم.

۳۲- کدام یک از فرزندان رسول الله ج بعد از ایشان وفات نمود؟

فاطمه.

۳۳- پیامبر ج قبل از بعثت در چه زمین‌های بین قریش حکمیت نمود؟

قرار دادن حجر الاسود در مکانش.

۳۴- غار حرا در کجا واقع شده؟

در کوه نور در ۲ میلی مکه قرار دارد.

۳۵- خداوند، پیامبر ج را قبل از نبوت، چگونه راهنمایی می‌کرد؟

با خواب‌های صادق.

۳۶- نخستین نشانه‌های آغاز پیامبری قبل از وحی چه بود؟

خواب‌های صادق.

۳٧- اولین آیاتی که بر پیامبر ج نازل شد؟

آیاتی از سوره علق.

۳۸- اولین کسی که از نزول وحی خبردار شد چه کسی بود؟

خدیجه.

۳٩- بعد از نزول چه سوره‌ای انقطاع وحی شروع شد؟

علق.

۴۰- انقطاع وحی چند مدت طول کشید؟

چند روزی.

۴۱- کدام گزینه در مورد نزول وحی صحیح است؟

هر دو مورد.

۴۲- کدام گزینه در مورد نزول وحی صحیح نیست؟

گاهی در خواب بر پیامبر قرآن نازل می‌شد.

۴۳- پیامبر ج چند سال در مکه دعوت می‌دادند؟

سیزده سال.

۴۴- دوران مدنی پیامبر ج چند سال طول کشید؟

ده سال.

۴۵- پیامبر ج چند سال بطور مخفیانه دعوت می‌دادند؟

سه سال.

۴۶- دعوت پیامبر ج در چه سالی به بیرون از مکه انتشار یافت؟

سال دهم بعثت.

۴٧- کدام صحابه به امین امت معروف است؟

ابو عبیدة بن جراح.

۴۸- کدام گزینه جزء سابقین اولینی که با دعوت ابوبکر ایمان آوردند نیستند؟

عمر بن خطاب.

۴٩- ﴿وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ٢١٤ [الشعراء: ۲۱۴]. پیامبر ج را به چه چیز امر می‌کند؟

دعوت خویشاوندان.

۵۰- اولین جائیکه پیامبر قریش را بطور علنی دعوت داد؟

روی کوه صفا.

۵۱- ﴿فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٤ [الحجر: ٩۴]. این آیه پیامبر را به چه چیز دعوت می‌دهد؟

آشکار کردن دعوت.

۵۲- قریشی‌ها وقتی از مقاومت در مقابل پیامبر ناامید شدند چه کردند؟

ابو طالب را واسطه قرار دادند.

۵۳- قریش برای مبارزه با پیامبر به او چه لقبی می‌دادند؟

هر دو مورد.

۵۴- منظور از آیات ﴿ذَرۡنِي وَمَنۡ خَلَقۡتُ وَحِيدٗا ١١ وَجَعَلۡتُ لَهُۥ مَالٗا مَّمۡدُودٗا ١٢ وَبَنِينَ شُهُودٗا ١٣ وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمۡهِيدٗا ١٤ ثُمَّ يَطۡمَعُ أَنۡ أَزِيدَ ١٥ كَلَّآۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِأٓيَٰتِنَا عَنِيدٗا ١٦ سَأُرۡهِقُهُۥ صَعُودًا ١٧ إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ١٨ فَقُتِلَ كَيۡفَ قَدَّرَ ١٩ ثُمَّ قُتِلَ كَيۡفَ قَدَّرَ ٢٠ ثُمَّ نَظَرَ ٢١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ٢٢ ثُمَّ أَدۡبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ٢٣ فَقَالَ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ يُؤۡثَرُ ٢٤ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ ٢٥ سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ ٢٦ [المدثر: ۱۱-۲۶]. سوره مدثر چه کسی است؟

ولید بن مغیره.

روش‌های مختلفی که کفار برای مخالفت با اسلام در ابتدای دعوت بکار بردند کدام است؟

تمسخر کردن و آزار و شکنجه مستضعفان مسلمین

۵۵- رقیه دختر پیامبر قبل از اسلام با چه کسی ازدواج نمود؟

عتبه پسر ابولهب.

۵۶- ام کلثوم دختر پیامبر قبل از اسلام با چه کسی ازدواج نمود؟

عتیبه پسر ابولهب.

۵٧- زن ابوجهل که در اذیت کردن پیامبر با شوهر خود همدست بود چه نام داشت؟

ام جمیل دختر حرب خواهر ابو سفیان.

۵۸- کدام یک از دشمنان پیامبر که همسایه ایشان بودند مسلمان شد؟

حکم بن ابی العاص.

۵٩- چه کسی شکمبه شتر رادر هنگام سجده بر روی پیامبر گذاشت؟

عقبة بن ابی معیط.

۶۰- چه کسی شکمبه شتر را از روی پیامبر بلند نمود؟

فاطمه دختر پیامبرل.

۶۱- آیات: ﴿وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ ١ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ ٢ يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ ٣ كَلَّاۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ ٤ [الهمزة: ۱-۴]. در مورد چه کسی نازل شده است؟

امیة بن خلف.

۶۲- آیه‌های ﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ١٠ هَمَّازٖ مَّشَّآءِۢ بِنَمِيمٖ ١١ مَّنَّاعٖ لِّلۡخَيۡرِ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ ١٢ عُتُلِّۢ بَعۡدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ١٣ أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ ١٤ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٥ [القلم: ۱۰-۱۵]. در مورد چه کسی نازل شده است؟

ولید ابن مغیرة.

۶۳- چه کسی قصد نمود در هنگام سجده، گردن پیامبر را لگد مال کند و عاقبتش چه شد؟

ابوجهل، میان خود و پیامبر خندقی از آتش دید.

۶۴- عثمان بن عفان در ابتدا توسط چه کسی و چگونه شکنجه می‌شد؟

توسط عمویش، در حصیری او را می‌پیچید و زیر حصیردود می‌کرد.

۶۵- نخستین زنی که در اسلام شهید شد چه کسی بود و بدست چه کسی؟

سمیه بدست ابوجهل.

۶۶- چه کسی بلال و عامر بن فهیره را خرید و آن‌ها را آزاد نمود؟

ابوبکر صدیقس.

۶٧- اولین بار خون کافر بدست چه کسی ریخته شد؟

سعد بن ابی وقاص.

۶۸- در زمان سری بودن دعوت مرکز اجتماع صحابه کجا بود؟

خانه اقم بن ابی ارقم.

۶٩- آیه ﴿قُلۡ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٞۗ وَأَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ ١٠ [الزمر: ۱۰]. از سوره زمر اشاره به چه چیزی دارد؟

هجرت کردن از سرزمین کفر.

٧۰- مسلمین در اولین هجرتشان به حبشه چند وقت در آنجا ماندند؟

سه ماه.

٧۱- چه کسی برای اولین بار با خانواده خود هجرت نمود؟

عثمان بن عفان.

٧۲- نماینده گان قریش که به نزد نجاشی رفتند چه کسانی بودند؟

عمرو بن عاص و عبدالله بن ابی ربیعة.

٧۳- سخنگوی مسلمانان در دربار نجاشی چه کسی بود؟

جعفر بن ابی طالب.

٧۴- نماینده مسلمین چه آیاتی از قرآن را برای نجاشی تلاوت کرد؟

آیات نخستین سوره مریم.

٧۵- چه کسی قصد نمود پیامبر را بکشد که جبرئیل بصورت شتری ظاهر شد و او را ترساند؟

ابوجهل.

٧۶- این جمله از چه کسی است؟ «اتقتلون الرجل أن یقول ربي الله»

ابوبکر.

٧٧- حمزه در چه سالی مسلمان شد؟

ششم بعثت.

٧۸- حمزه چه شخصیتی بین قریشی‌ها داشت؟

غیرتمندترین و رادمردترین آنان بود.

٧٩- کنیه حمزهس چه بود؟

ابوعماره.

۸۰- عمر بن خطابس در چه سالی مسلمان شد؟

ششم بعثت.

۸۱- پیامبر درمورد چه کسی این دعا را فرمود؟ «اسلام را به مسلمانی... عزت بده»

عمر.

۸۲- عمرس قرآن را از چه کسی شنید و متاثر شد؟

خواهرش فاطمه.

۸۳- چرا پیامبر ج عمر را فاروق لقب داد؟

حق و باطل را خوب از هم تشخیص می‌داد.

۸۴- مشرکین چه کسانی را تحریم اقتصادی کردند و آن‌ها اجباراً به شعب ابوطالب پناهنده شدند؟

قبیله بنی هاشم و بنی مطلب اعم از کافر و مسلمان مگر ابولهب.

۸۵- پیامبر و قومش چند سال در شعب ابی طالب ماندند؟

سه سال.

۸۶- چگونه قریشی‌ها از پیمان ظالمانه اشان (تحریم اقتصادی) صرف نظر نمودند؟

به پیامبر وحی شد که نامه بتوسط موریانه خورده شده جز نام الله.

۸٧- از بین مشرکین اولین کسی که قصد نمود بر علیه پیمان تحریم اقتصادی قیام کند که بود؟

هشام بن عمر از بنی عامر بن لوئی.

۸۸- هنگام وفات خدیجه پیامبر ج چند سال داشت؟

پنجاه سال.

۸٩- سالی که خدیجه وفات نمود به چه سالی معروف شد؟

عام الحزن.

٩۰- زمانیکه پیامبر از قومش غمگین بود خداوند جبرئیل را فرستاد تا اگر پیامبر بخواهد آن‌ها را هلاک کند، پیامبر در پاسخ به جبرئیل چه گفتند؟

امیدوارم خداوند از نسل این‌ها کسانی پدید آورد که به خدا هیچ شرکی نورزند.

٩۱- در سفر طائف چه کسی همراه پیامبر بود؟

زیدبن حارثه.

٩۲- پیامبر ج برای تبلیغ رسالتش چند روز در طائف ماندند؟

ده روز.

٩۳- مردم طائف چگونه از پیامبر استقبال نمودند؟

اوباش و غلامان را بر علیه ایشان شوراندند.

٩۴- غلامی که در راه بازگشت از طائف از پیامبر استقبال نمود چه نام داشت و بر چه دینی بود؟

عداس، نصرانی.

٩۵- خداوند در کجا جنیان را بسوی پیامبر فرستاد؟

در راه برگشت از طائف در وادی النخله.

٩۶- زمانیکه پیامبر و زید از طائف برگشتند چه کسی در مکه آن‌ها را پناه داد؟

مطعم بن عدی.

٩٧- ابوذر غفاری در چه سالی مسلمان شد؟

یازده بعثت.

٩۸- چه کسی ابوذر را مخفیانه نزد پیامبر برد؟

علی.

٩٩- رئیس قبیله دوس که دعوت پیامبر را پذیرفت و خداوند تازیانه‌اش را نورانی گرداند چه نام داشت؟

طفیل بن عمر دوسی.

۱۰۰- اسراء و معراج در چه سالی رخ داد؟

در سال‌های آخر بعثت.

۱۰۱- نمازهای پنجگانه در چه وقتی فرض شد؟

اسراء و معراج.

۱۰۲- پیامبر در شب اسراء در چه مسجدی پیشنماز انبیاء شد؟

مسجدالاقصی.

۱۰۳- پیامبر در شب اسراء و معراج چگونه به آسمان رفت؟

جسماً و روحاً.

۱۰۴- طبق تعبیر خداوند هدف از اسراء و معراج چه بود؟

آیاتش را به ایشان نشان دهد: ﴿لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ [الإسراء: ۱].

۱۰۵- پیامبر کدام صحابه را برای دعوت به مدینه فرستاد؟

مصعب بن عمیر.

۱۰۶- سابقین اولین از مردان یثرب چه کسانی هستند؟

شش نفری که در سال یازده بعثت در موسم حج مسلمان شدند.

۱۰٧- کدامیک از مسلمانان مدینه قبل از هجرت پیامبر با جدیت مردم را دعوت می‌داد؟

اسعد بن زرارة.

۱۰۸- چه کسی می‌خواست مصعب بن عمیر را بکشد اما با شنیدن قرآن مسلمان شد؟

اسید بن حضیر.

۱۰٩- سعد بن معاذ در چه سالی مسلمان شد؟

بعد از هجرت پیامبر.

۱۱۰- سعد بن معاذ و اسعد بن زرارة چه نسبتی با یکدیگر داشتند؟

پسر خاله.

۱۱۱- بیعت عقبه دوم در چه سالی صورت گرفت؟

در موسم حج سال سیزده بعثت.

۱۱۲- در عقبه دوم چند نفر از مسلمانان یثرب حضور داشتند؟

هفتاد و پنج نفر.

۱۱۳- در عقبه دوم چه کسی همراه پیامبر بود؟

عمویش عباس.

۱۱۴- آیا مشرکین از پیمان عقبه خبردار شدند؟

بله، یکنفر بر فراز تپه رفت و صدا زد.

۱۱۵- اولین کسی که به سوی مدینه هجرت نمود؟

ابوسلمه.

۱۱۶- پیامبر چند وقت در غار ثور ماندند؟

سه روز.

۱۱٧- چه کسی در غار ثور برای پیامبر و ابوبکر غذا می‌آورد؟

‌ط- عامر بن فهیرة.

۱۱۸- آیا برای هجرت به مدینه مسلمانان همه با هم از مکه خارج شدند؟

گروه گروه و مخفیانه هجرت می‌کردند.

۱۱٩- مشرکین در کجا نقشه قتل پیامبر را طراحی کردند؟

دارالندوة.

۱۲۰- در مدینه چه قبیله‌هایی زندگی می‌کردند؟

اوس و خزرج.

۱۲۱- چه کسانی مامور قتل پیامبر شدند؟

مردانی از قریش.

۱۲۲- چه کسی در مسیر هجرت با پیامبر همسفر بود؟

ابوبکر.

۱۲۳- پیامبر وابوبکر بعد ازخروج از مکه به کجا رفتند؟

غار ثور.

۱۲۴- چه کسی در غار ثور برای پیامبر و ابوبکر اخبار قریش را می‌آور د؟

عبدالله بن ابوبکر.

۱۲۵- پیامبر و ابوبکر چه کسی را به عنوان راهنمای راه اجیر کردند؟

عبدالله بن اریقط.

۱۲۶- چه کسی در راه هجرت پیامبر و همراهانش را دید اما نتوانست به آن‌ها نزدیک شود؟

سراقة بن مالک.

۱۲٧- اولین شهری که پیامبر در راه هجرت خود در آن توقف نمودند؟

قبا.

۱۲۸- اولین مسجدی که پیامبر بنا نمود؟

مسجد قبا.

۱۲٩- پیامبر چند روز در قبا ماندند؟

چهار روز.

۱۳۰- کدامیک از دختران پیامبر هجرت نکرد؟

زینب.

۱۳۱- پیامبر و یارانش با چه هدفی به مدینه هجرت کردند؟

ایجاد جامعه‌ای جدید.

۱۳۲- پیامبر بعد از هجرت به مدینه می‌بایست به چه مسایلی رسیدگی می‌کرد؟

هر دو مورد.

۱۳۳- اولین خطبه روز جمعه پیامبر در کجا بود؟

در بین قوم بنی سالم بن عوف.

۱۳۴- سردار منافقان مدینه چه کسی بود؟

عبدالله بن ابی.

۱۳۵- یهودیان مدینه از چه سرزمینی بودند؟

عبرانی.

۱۳۶- یهودیان با اهالی مدینه چه برخوردی داشتند؟

آن‌ها را بی‌سواد وساده لوح می‌دانستند.

۱۳٧- عالم یهودی که مسلمان شد؟

عبدالله بن سلام.

۱۳۸- پیامبر هنگام ورود به مدینه در کجا ساکن شد؟

خانه ابو ایوب انصاری.

۱۳٩- سقف مسجد النبی و خانه‌های پیامبر با چه ساختند؟

تنه و چوب در خت خرما.

۱۴۰- اولین صحابه الفاظ اذان را در خواب خود شنید و به پیامبر خبر داد؟

عبدالله بن زید انصاری.

۱۴۱- اذان در چه سالی مشروع شد؟

اول هجری.

۱۴۲- پیمان برادری که پیامبر بین مهاجرین و انصار بست به چه صورت بود؟

بین چند نفر از مهاجرین با چند نفر از انصار.

۱۴۳- یکی از اهداف پیمان برادری که پیامبر بین مهاجرین وانصار بست چه بود؟

احساس مسولیت و تشکیل یک جامعه بی‌نظیر.

۱۴۴- نماینده قریش در مدینه چه کسی بود؟

عبدالله بن ابی.

۱۴۵- جهاد در چه سالی مشروع شد؟

اول هجری.

۱۴۶- آیه ۳٩ سوره حج ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ ٣٩ چه حکمی را در بر دارد؟

اجازه جهاد.

۱۴٧- اولین غزوه پیامبر چه نام داشت؟

ودان.

۱۴۸- اولین سریه چه نام داشت و سردار آن که بود؟

سیف البحر، حمزه.

۱۴٩- پیامبر اولین خمس از چه جنگی بدست آورد؟

سریه نخله.

۱۵۰- اولین مشرکی که به دست مسلمانان کشته شد؟

عمرو بن حضرمی.

۱۵۱- در جنگ بدر هدف خروج قریش چه بود؟

نجات اموالشان که با کاروان ابوسفیان بود.

۱۵۲- در جنگ بدر تعداد مهاجرین بیشتر بود یا انصار؟

انصار.

۱۵۳- چرا در جنگ بدر مسلمانان از بارش باران خوشحال شدند بر عکس مشرکین؟

هر دو مورد.

۱۵۴- به رای کدام صحابی دهانه‌های چاه بدر گرفته شد؟

حباب بن منذر.

۱۵۵- کدامیک از صحابه توانست شکم رسول الله را ببوسد؟

سواد بن غزیه.

۱۵۶- در جنگ بدر چه کسی از پیامبر نگهبانی می‌کرد؟

سعد بن معاذ و چند تن از صحابه.

۱۵٧- شیطان در جنگ بدر خود را به شکل چه کسی در آورده بود؟

سراقة بن مالک جعشمی.

۱۵۸- در جنگ بدر تعداد کشته شده گان طرفین چند نفر بود؟

چهارده نفر از صحابه هفتاد نفر از مشرکین.

۱۵٩- ابوجهل بدست چه کسی زخمى و سپس کشته شد؟

بدست دو نوجوان انصار بنامهاى معوذ و معاذ زخمى و سپس بدست عبدالله ابن مسعود کشته شد.

۱۶۰- تعداد اسرا در جنگ بدر چند نفر بود؟

هفتاد نفر.

۱۶۱- پیامبر با اسیران بدر چکار کرد؟

هر دو مورد.

۱۶۲- داستان جنگ بدر در کدام سوره آمده؟

انفال.

۱۶۳- مسلمانان اولین عید را در چه سالی جشن گرفتند؟

شوال سال دوم هجری.

۱۶۴- چه کسی با شمشیر زهر آلود برای ترور پیامبر به مدینه آمد؟

عمیر بن وهب جحمی.

۱۶۵- کدام قبیله از یهودیان داخل مدینه زندگی می‌کردند؟

بنوقینقاع.

۱۶۶- اولین یهودیانی که پیمان شکنی کردند؟

بنوقینقاع.

۱۶٧- پیامبر با یهودانی که پیمان شکنی کردند چه کرد؟

آن‌ها را از مدینه بیرون کرد.

۱۶۸- کعب بن اشرف از کدام گروه بود؟

یهود.

۱۶٩- کدام صحابه کعب بن اشرف را به قتل رساند؟

محمد بن مسلمه با چند تن از صحابه.

۱٧۰- چه کسی خبر بیرون آمدن قریش برای جنگ احد را به پیامبر رساند؟

عباس بن عبدالمطلب.

۱٧۱- در جنگ احد چه کسی جانشین پیامبر در مدینه بود؟

عبدالله بن ام مکتوم.

۱٧۲- یکی از برنامه‌های دفاعی پیامبر در جنگ احد چه بود؟

پنجاه نفر از تیر اندازان ماهر را بر جبل الرماة گماشت تا مشرکین از پشت حمله نکنند.

۱٧۳- پیامبر در جنگ احد شمشیرش را به چه کسی داد؟

ابودجانه.

۱٧۴- فرمانده لشکر مشرکین در جنگ احد که بود؟

ابو سفیان.

۱٧۵- پیامبر این جمله را در مورد چه کسی فرمود؟ {هر پیامبری یاوری دارد و یاور من... است}.

زبیر بن عوام.

۱٧۶- چه کسی طلحه بن ابو طلحه معروف به قوچ گردان قریش را کشت؟

زبیر بن عوام.

۱٧٧- وحشی بن حرب غلام چه کسی بود؟

جبیر بن مطعم.

۱٧۸- چه کسی به غسیل الملائکه لقب گرفت؟

حنظله.

۱٧٩- حنظله در چه جنگی شهید شد؟

احد.

۱۸۰- در جنگ احد چه اشتباهی از مسلمانان سر زد که باعث خسارت آن‌ها شد؟

خالی کردن جبل الرماة.

۱۸۱- چه کسی در جنگ احد از طرف جبل الرماة بر مسلمین یورش برد؟

خالد بن ولید.

۱۸۲- در چه جنگی شهید شدن پیامبر را شایع کردند؟

احد.

۱۸۳- در جنگ احد چه کسی پیشانی مبارک پیامبر را زخمی کرد؟

عبدالله بن شهاب زهری.

۱۸۴- پیامبر این جمله را به چه کسی گفت «اقماک الله، خداوند تو را قطعه قطعه کند»؟

ابن قمئه.

۱۸۵- چه کسی به صورت پیامبر ضربه زد و حلقه کلاه خود در صورت مبارک ایشان فرو رفت؟

ابن قمئه.

۱۸۶- بیشترین کسی که در جنگ احد از پیامبر دفاع نمود؟

طلحة بن عبیدالله.

۱۸٧- چه کسی حلقه کلاخود را از صورت مبارک پیامبر بیرون آورد؟

ابو عبیدة بن جراح.

۱۸۸- مصعب بن عمیر در چه جنگی شهید شد؟

احد.

۱۸٩- در جنگ احد پرچمدار مسلمین چه کسی بود؟

مصعب بن عمیر.

۱٩۰- چه کسی ابی بن خلف را مجروح نمود و بر اثر همان زخم به هلاکت رسید؟

رسول الله ج.

۱٩۱- پیامبر فرموده «مخیریق بهترین مرد قومش است» مخیریق چه کسی بود؟

یکی از یهودان بنی ثعلبه که در جنگ احد همراه لشکر مسلمین خارج و کشته شد.

۱٩۲- پیامبر در مورد چه کسی فرمود «هو من أهل الجنة» در حالیکه یک رکعت نماز نخوانده بود؟

اصیرم.

۱٩۳- پیامبر در مورد چه کسی فرمود «هو من أهل النار» در صورتیکه در جنگ احد جنگید و هفت نفر از مشرکین را کشت؟

قزمان.

۱٩۴- در جنگ احد چند نفر شهید شدند؟

هفتاد نفر.

۱٩۵- پیامبر به چه کسی عصایی داد و فرمود این نشانه‌ای باشد میان من وتو در قیامت؟

عبدالله بن انیس.

۱٩۶- در مورد ماجرای رجیع کدام گزینه صحیح است؟

پیامبر چند تن از صحابه را برای آموزش قرآن به طرف قبیله عضل و قاره فرستاد اما آن‌ها خیانت کردند بعضی از صحابه را کشتند و بعضی را به قریش فروختند.

۱٩٧- کدام گزینه در مورد حادثه بئر معونه صحیح است؟

پیامبر هفتاد نفر از نخبگان صحابه را برای آموزش قرآن به طرف قوم نجد فرستاد اما عامر بن طفیل و طایفه بنی سلیم در مکانی بنام بئر معونه آن‌ها را به شهادت رساندند جز کعب بن زید.

۱٩۸- یهود بنی نضیر چگونه خواستند پیامبر را ترور کنند؟

خواستند سنگ آسیاب را از روی دیواری که پیامبر به تکیه زده بود بر سر ایشان بیاندازند.

۱٩٩- پیامبر چگونه از نقشه شوم یهودیان بنی نضیر (ترور کردن) باخبر شد؟

خداوند توسط جبرئیل به ایشان خبر داد.

۲۰۰- چه کسی یهودان بنی نضیر را بر سرپیچی از امر رسول الله و جنگیدن با ایشان تشویق کرد؟

عبدالله بن ابی.

۲۰۱- داستان جنگ احد در کدام سوره آمده است؟

آل عمران.

۲۰۲- در کدام غزوه پیامبر دستور داد نخلستان‌ها را قطع و بسوزانند؟

غزوه بنی نضیر.

۲۰۳- کدام سوره در مورد غزوه بنی نضیر نازل شد؟

حشر.

۲۰۴- به رای کدام صحابه در جنگ احزاب برای مقابله با دشمن خندق حفر کردند؟

سلمان فارسی.

۲۰۵- در جنگ خندق کدام صحابه پیامبر و چند تن از یارانش را برای غذا دعوت کرد و چه اتفاقی افتاد؟

جابر بن عبدالله گوسفندی را ذبح کرد و پیامبر و چند تن دیگر را دعوت نمود اما پیامبر با یکهزار صحابه که مشغول حفر خندق بودند به میهمانی رفتند و همه از غذا خوردند در حالیکه دیگ همچنان پر بود و خمیر همسان قبل از آن نان می‌پختند.

۲۰۶- در کدام قسمت مدینه خندق حفر نمودند؟

قسمت شمال مدینه.

۲۰٧- در جنگ احزاب یا خندق چند نفر کشته و شهید شدند؟

شش نفر مسلمانان ده نفر مشرکان.

۲۰۸- کدام صحابیه‌ای یهودی را به قتل رساند؟

صفیه بنت عبدالمطلب.

۲۰٩- در جنگ خندق نیرنگ کدامیک از صحابه تازه مسلمان عزم دشمن را سست نمود؟

نعیم بن مسعود.

۲۱۰- پیامبر در مورد چه کسی فرمود «عرش رحمان بخاطر مرگ او لرزید»؟

سعد بن معاذ.

۲۱۱- سردار قوم بنی قریظه چه کسی بود؟

کعب بن اسد.

۲۱۲- پیامبر چه کسی را مامور نمود تا در مورد بنی قریظه قضاوت کند؟

سعد بن معاذ.

۲۱۳- کدامیک از صحابه خود را به ستون مسجدالحرام بست تا خداوند توبه‌اش را قبول کند؟

ابولبابه.

۲۱۴- در مورد یهود بنی قریظه چه حکمی اجرا شد؟

مردان را کشتند و زنان و بچه‌ها را اسیر کردند.

۲۱۵- چه کسی سلام بن ابی الحقیق (ابو رافع) یکی از بزرگترین جنایتکاران یهود را کشت؟

عبدالله بن عتیک.

۲۱۶- غزوه بنی مصطلق در چه سالی رخ داد؟

سال ششم هجری.

۲۱٧- آیات ۱ تا ۸ از سورة منافقون ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ١ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ٢ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ٣وَإِذَا رَأَيۡتَهُمۡ تُعۡجِبُكَ أَجۡسَامُهُمۡۖ وَإِن يَقُولُواْ تَسۡمَعۡ لِقَوۡلِهِمۡۖ كَأَنَّهُمۡ خُشُبٞ مُّسَنَّدَةٞۖ يَحۡسَبُونَ كُلَّ صَيۡحَةٍ عَلَيۡهِمۡۚ هُمُ ٱلۡعَدُوُّ فَٱحۡذَرۡهُمۡۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ يَسۡتَغۡفِرۡ لَكُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوۡاْ رُءُوسَهُمۡ وَرَأَيۡتَهُمۡ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ أَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ لَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ٦ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَفۡقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّۚ وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ٨ برای تصدیق کدام صحابه نازل شد؟

زید بن ارقم.

۲۱۸- ماجرای افک در چه غزوه‌ای رخ داد؟

بنی مصطلق.

۲۱٩- کدام صحابی ام المومنین عایشهل را سوار بر مرکبش نمود و ایشان را به سپاه رساند؟

صفوان بن معطل.

۲۲۰- چه کسی قضیه دروغین افک را بین مردم شایع نمود؟

عبدالله بن ابی.

۲۲۱- ام المومنین عایشه بعد از چند مدت از قضیه افک خبر دار شد؟

بعد از یک ماه.

۲۲۲- خداوند در کدامین آیات برائت عایشهل را ثابت نمود؟

۱۰ آیه از سوره نور.

۲۲۳- چه کسانی بخاطر قضیه افک بر آن‌ها حد اجرا شد، آن حد چه بود؟

مسطح بن اثاثه، حسان بن ثابت، حمنة بنت جحش. ۸۰ ضربه شلاق.

۲۲۴- چه انگیزه‌ای پیامبر را بر آن داشت تا برای بجا آوردن عمره رهسپار مکه شود؟

خواب دید که با یارانش عمره بجا می‌آورند.

۲۲۵- رسول الله قبل از بیعت رضوان چه کسی را به عنوان سفیر نزد قریش فرستاد؟

عثمان بن عفان.

۲۲۶- این آیه ﴿۞لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا ١٨ [الفتح: ۱۸]. در مورد چه کسانی نازل شد؟

کسانی که در بیعت الرضوان شرکت نمودند.

۲۲٧- چند نفر از صحابه در بیعت الرضوان شرکت داشتند؟

تقریبا هزار و چهار صد نفر.

۲۲۸- صلح حدیبیه در چه سالی اتفاق افتاد؟

سال ششم هجری.

۲۲٩- اولین کسی که بعد از صلح حدیبیه به مشرکین برگردانده شد؟

ابو جندل.

۲۳۰- پیامبر در چه سالی به پادشاهان نامه نوشت و آن‌ها را به اسلام دعوت نمود؟

سال ششم هجری.

۲۳۱- چه کسی نامه پیامبر را به نجاشی رساند؟

عمرو بن امیه ضمری.

۲۳۲- چه کسی نامه پیامبر را به مقوقس پادشاه مصر رساند؟

حاطب بن ابی بلتعه.

۲۳۳- چه کسی نامه‌ی پیامبر را به خسرو پرویز پادشاه ایران رساند؟

عبدالله بن حذافه.

۲۳۴- چه کسی نامه پیامبر را قیصر روم رساند؟

دحیة بن خلیفه.

۲۳۵- پیامبر به کدامین پادشاهان نامه نوشت؟

هر دو گزینه.

۲۳۶- کدام پادشاه نامه پیامبر را پاره کرد؟

پادشاه فارس.

۲۳٧- غزوه غابه یا ذی قرد با چه قومی صورت گرفت؟

با گروهی از بنی فزاره که شتران پیامبر را غارت کرده بودند.

۲۳۸- فتح خیبر در چه سالی رخ داد؟

سال هشتم.

۲۳٩- خیبر که رسول الله آن را فتح نمود چگونه جایی بود؟

شهری بزرگ و دارای قلعه‌های محکم و کشتزارهای فراوان بود.

۲۴۰- هنگام جنگ خیبر پیامبر چه کسی را جانشین خود در مدینه قرار داده بود؟

سباع بن عرطفه.

۲۴۱- چه کسانی در خیبر زندگی می‌کردند؟

یهودی‌ها.

۲۴۲- ابوهریره در چه سالی مسلمان شد؟

سال هفتم هجری.

۲۴۳- رسول الله در جنگ خیبر فرمود «پرچم را به کسی خواهم داد که خدا و رسولش او را دوست دارند و او هم آن‌ها را دوست دارد» آن شخص که بود؟

علی.

۲۴۴- جعفر بن ابی طالب و ابوموسی اشعری و دیگر مسلمانان در چه سالی از حبشه برگشتند؟

سال هفتم بعد از فتح خیبر.

۲۴۵- چه کسی در خیبر گوسفند زهر آلود را به پیامبر هدیه داد؟

زینب بنت حارث همسر سلام بن مشکم.

۲۴۶- پیامبر با کدامیک از همسرانش در راه خیبر ازدواج نمود؟

صفیه بنت حیی.

۲۴٧- پیامبر بعد از فتح خیبر، خیبر را به چه کسانی سپرد؟

یهودیان.

۲۴۸- کدام یک از صحابه همراه پیامبر بود و آن گوسفند زهر آلود را خورد و شهید شد؟

بشر بن براء بن معرور.

۲۴٩- چه زمانی فدک ملک پیامبر شد؟

بعد از فتح خیبر اهل فدک خودشان تقاضای صلح نمودند.

۲۵۰- پیامبر چه زمانی با ام المومنین میمونه ازدواج نمود؟

بعد ازعمره القضاء در مکه.

۲۵۱- جنگ مؤته در چه سالی رخ داد؟

هشتم هجری.

۲۵۲- انگیزه جنگ مؤته چه بود؟

حاکم بلقاء از جانب قیصر روم حارث بن عمیر سفیر پیامبر را کشت.

۲۵۳- تعداد مسلمانان در جنگ مؤته چند نفر بود؟

سه هزار.

۲۵۴- درجنگ مؤته پیامبر چند نفر را امیر کرد و چه کسانی بودند؟

۳ نفر،زید بن حارثه، جعفر بن ابی طالب،عبداالله بن رواحه.

۲۵۵- چرا جعفر بن ابی طالب به جعفر طیار معروف است؟

زیرا در جنگ مؤته دو دستش را از دست داد و خداوند در مقابل در بهشت دو بال به او بخشید.

۲۵۶- چه کسی لقب سیف الله (شمشیر خدا) گرفت؟

خالد بن ولید.

۲۵٧- در جنگ مؤته چه کسانی مقابل مسلمانان بودند؟

رومیان.

۲۵۸- در جنگ مؤته چند نفر شهید شدند؟

۱۲ نفر.

۲۵٩- زمانیکه پیامبر برای فتح مکه آهنگ سفر کرد چه کسی خواست برای قریش جاسوسی کند؟

حاطب بن ابی بلتعه.

۲۶۰- پیامبر با حاطب بن ابی بلتعه کسی که می‌خواست جاسوسی قریش کند چکار کرد؟

او را بخشید چون در جنگ بدر حاضر شده و خداوند بدریان را آمرزیده است.

۲۶۱- مکه در چه سالی فتح شد؟

سال هشتم هجری.

۲۶۲- چه کسی بر بام کعبه اذان گفت؟

بلال بن رباح.

۲۶۳- پیامبر بعد از فتح مکه چند شب در آنجا اقامت کردند؟

۱٩ شب.

۲۶۴- بت عزی در کدام منطقه قرار داشت؟

در منطقه نخله.

۲۶۵- بت عزی بدست چه کسی از بین رفت؟

خالد بن ولید.

۲۶۶- سواع به دست چه کسی نابود شد؟

عمرو بن عاص.

۲۶٧- بت منات بدست چه کسی نابود شد؟

سعد بن زید اشهلی.

۲۶۸- اولین جنگی که بعد از فتح مکه صورت گرفت؟

حنین.

۲۶٩- پیامبر هنگام جنگ حنین چه کسی را جانشین در مکه قرار داد؟

عتاب بن اسید.

۲٧۰- در جنگ حنین چه گروهی مقابل مسلمانان بودند؟

قبیله هوازن و ثقیف.

۲٧۱- پیامبر در جنگ حنین با کدام یک از بستگانش روبرو شد و با او چه کرد؟

شیما خواهر شیریش او را آزاد نمود.

۲٧۲- قوم هوازن و ثقیف از حنین به کجا پناهنده شدند؟

طائف.

۲٧۳- پیامبر با غنایمی که از غزوه حنین جمع کرده بود چکار کرد؟

همه را بین قریش و بقیه اعراب تقسیم نمود.

۲٧۴- پیامبر بعد از تقسیم غنائم در جعرانه به کجا رفتند؟

برای ادای عمره به مکه بازگشتند.

۲٧۵- حارث بن عمیر (سفیر پیامبر) به دست چه کسی به شهادت رسید؟

شرحبیل بن عمرو غسانی.

۲٧۶- اسم شتر رسول الله چه بود؟

قصواء.

۲٧٧- جاسوس رومیان در بین مسلمانان چه کسی بود؟

ابو عامر فاسق.

۲٧۸- سپاهیان روم چند نفر بودند؟

چهل هزار نفر.

۲٧٩- رسول خدا درباره‌ی عثمان هنگامی که ٩۰۰ شتر و ۱۰۰ اسب در راه انفاق می‌نمود چه فرمودند؟

از امروز به بعد، عثمان هر عملی که انجام دهد، زیان نخواهد دید.

۲۸۰- رسول خدا با چه تعداد لشکر به سوی شام (غزوه تبوک) حرکت کرد؟

سی هزار.

۲۸۱- نام دیگر سپاه تبوک چه بود؟

جیش العسره.

۲۸۲- در غزوه تبوک استفاده از آب کدام چاه را ممنوع اعلام نمود؟

چاه تبوک.

۲۸۳- کدام صحابه صاحب سر رسوا خدا لقب گرفت؟

حذیفة بن یمان.

۲۸۴- آخرین غزوه‌ای که پیامبر در آن شرکت کرد چه نام داشت؟

تبوک.

۲۸۵- تعداد شهدای تبوک چند نفر بود؟

جنگی صورت نگرفت و شهیدی نبود.

۲۸۶- این آیه ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَنفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ لِيَتُوبُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٨ [التوبة: ۱۱۸]. در مورد چه کسانی نازل شد؟

کعب بن مالک، مرارة بن ربیع، هلال بن امیه چون از جنگ تبوک تخلف نمودند.

۲۸٧- نخستین بار حکم لعان بر چه کسانی و چه هنگام اجرا شد؟

میان عویمرعجلانی و همسرش.

۲۸۸- نام نجاشی کیست؟

اصحمه.

۲۸٩- در سال نهم هجری پیامبر چه کسی را بعنوان امیر حجاج به مکه فرستاد؟

ابوبکر.

۲٩۰- از میان غزوات پیامبر در کدام غزوه‌ها در مر حله اول شکست خوردند؟

احد، حنین.

۲٩۱- در چه سالی به مشرکین اجازه شرکت در مراسم حج را ندادند؟

از سال دهم.

۲٩۲- هدف پیامبر از جهاد چه بود؟

برای رهایی انسان از نظام خشونت و دشمنی و برقرار کردن عدل و انصاف.

۲٩۳- پیامبر چه کسی را برای دعوت به یمن فرستاد؟

معاذ بن جبل.

۲٩۴- پیامبر چه کسی را برای دعوت به سوی همدان فرستاد و آیا آن‌ها اسلام را پذیرفتند؟

علی بن ابی طالب، بله.

۲٩۵- چه کسی در زمان حیات پیامبر ادعای پیامبری کرد؟

مسیلمه کذاب.

۲٩۶- پیامبر این آیه را در جواب چه کسی تلاوت نمود؟ ﴿إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ١٢٨ [الأعراف: ۱۲۸].

مسیلمه کذاب.

۲٩٧- چه کسی برای بار دوم و در حیات پیامبر ادعای نبوت نمود؟

أسود عنسی.

۲٩۸- چه کسانی بعد از فتح مکه و در سال نهم خواستند پیامبر را ترور کنند؟

عامر بن طفیل و اربد بن قیس.

۲٩٩- مسیلمه به دست چه کسی کشته شد؟

وحشی بن حرب.

۳۰۰- أسود عنسی را چه کسی کشت؟

فردی به نام فیروز یک شبانه روز قبل از وفات پیامبر.

۳۰۱- پیامبر در حجة الوداع از کجا احرام بست؟

ذوالحلیفه.

۳۰۲- قبل از وفات پیامبر هنگام بیماری رسول الله چه کسی به جای ایشان امام می‌شد؟

ابوبکر.

۳۰۳- ابوبکر در حیات پیامبر چند نماز را با جماعت بجای رسول الله خواند؟

۱٧ نماز.

۳۰۴- پیامبر در خانه کدام یک از زنانش وفات نمود؟

عائشه.

۳۰۵- پیامبر در چه سالی وفات نمود؟

۱۱ هجری.

۳۰۶- چرا پیامبر را در خانه عائشه دفن کردند؟

زیرا پیامبران در همان جائیکه می‌کنند دفن می‌شوند.

۳۰٧- کدام زن‌های پیامبر در زمان حیاتش وفات نمودند؟

خدیجه، زینب بنت خزیمه.

۳۰۸- دومین همسر پیامبر چه نام داشت؟

سوده بنت زمعه.

۳۰٩- اولین زن پیامبر که بعد از پیامبر وفات نمود؟

زینب بنت جحش.

۳۱۰- هفتمین همسر پیامبر که بود؟

زینب بنت جحش.

۳۱۱- با نزول آیه ﴿وَإِذۡ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَأَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِ أَمۡسِكۡ عَلَيۡكَ زَوۡجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخۡفِي فِي نَفۡسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبۡدِيهِ وَتَخۡشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَىٰهُۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗاۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولٗا ٣٧ [الأحزاب: ۳٧]. چه نوع عملی باطل شد؟

فرزند خواندگی.

۳۱۲- خداوند ازدواج کدامیک از زنان پیامبر را بر او واجب گرداند؟

زینب بنت جحش.

۳۱۳- در صلح حدیبیه موقعی که صحابه از ذبح کردن قربانی‌ها سرباز زدند پیامبر با کدام یک از زنان مشورت نمود؟

ام سلمه.

۳۱۴- صحابه چگونه می‌فهمیدند که پیامبر از یک مکانی عبور کرده است؟

از بوی خوش عرقش.

۳۱۵- پیامبر در فصاحت و بلاغت چگونه بود؟

جوامع الکلم بود.

۳۱۶- کدامیک از اسماء پیامبر است؟

هر دو مورد.

شرح:

ماحى یعنى: خداوند کفر را توسط پیامبر پاک کرد.

عاقب یعنى: آخر، و یا خاتم الانبیاء، کسى که بعد از او پیامبرى نیست.

۳۱٧- چند مرتبه اسم «محمد» در قرآن ذکر شده؟

۴ مرتبه.

۳۱۸- چگونه صحابه بر پیامبر نماز خواندند؟

گروه گروه ولى بصورت جداگانه و فرادا و بدون امام نماز خواندند.

۳۱٩- چه کسانى پیامبر را شستند؟

على بن أبى طالب و فضل بن عباس و قُثَم بن عباس و أسامة بن زید.

۳۲۰- طریقه کفن و دفن پیامبر ج چگونه بود؟

بدون کفن، ولى با لباس خودش او را در اتاق عایشه دفن کردند.

۳۲۱- مؤلف کتاب «الرحیق المختوم» چه کسى است؟

صفى الدین مبارکفورى هندى - رحمة الله علیه

تذکر:

چاپ، پخش، توزیع، و استفاده‌ى تجارتى و غیر تجارتى از این کتاب جائز است.

هدف از پخش این کتاب فقط دعوى است لا غیر، لذا چه از طریق تجارى و چه غیر تجارى شما می‌توانید این کتاب را پخش کنید.

براى هر گونه استفسار و توضیح، و همچنین عیب و نقص موجود در کتاب مانند غلط‌هاى املائى و غیره، لطفا ملاحظه‌ى خودتان را به ایمیل زیر ارسال فرمایید:

[email protected]