مشخصات کتاب

سيرت پيامبر ج به صورت سؤال و جواب

برگزیده از کتاب «الرحیق المختوم»
(مجموعا 321 سؤال و جواب)تهيه:

سايت نوار اسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

ملاحظه: جواب درست سؤال‌ها در پایان صفحه ذکر شده‌اند