صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ۴- حمایت از حقوق زنان و حق تساوی زن ومرد:

۴- حمایت از حقوق زنان و حق تساوی زن ومرد:

از اصول عمدۀ دموکراسی حمایت از حقوق زنان وجندر(حق تساوی زن ومرد در حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی و...) است که در بحث‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.