صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ۳- تشکیل حکومت از قوای سه گانه:

۳- تشکیل حکومت از قوای سه گانه:

حکومت از دیدگاه دموکراسی متشکل از قوای سه گانۀ زیر می‌باشد‌:

الف - «قوۀ مقننه»، عهده دار وضع قوانینی است که نظم جامعه را حفظ می‌کند.

ب- «قوۀ قضائیه» مسؤول مجازات متخلفان از قوانین وضع شده، وتعیین کیفر مجرمان ومتجاوزان است.

ج- «قوۀ مجریه» نیروئی که آنچه از طریق قوۀ مقننه به رسمیت شناخته شده است، به اجرا درآورد.